Utbildningsvetenskaplig kärna: Utveckling och lärande, 7.5 hp

Educational Sciences: Development and Learning, 7.5 credits

970G34

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Bevemyr

Kursansvarig

Karin Bevemyr

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Ronneby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202244-202248 Svenska Katrineholm O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för den pedagogiska psykologins huvudområden
- skilja mellan olika teoretiska perspektiv på barns utveckling och lärande
- relatera teorier och begrepp inom pedagogisk psykologi till förskolans verksamhet
- redogöra för mångfaldens betydelse i förskolans verksamhet
- diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett verktyg för att stödja barns utveckling och lärande
- visa förmåga att förhålla sig kritisk till olika lärandeteorier

Kursinnehåll

I kursen behandlas barns utveckling och lärande. Kursen fokuserar på den pedagogiska psykologin och dess grundläggande teorier, begrepp och metoder. Frågor om utveckling och lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses. Begreppen utveckling och lärande relateras både till förskolans omsorgsverksamhet och den pedagogiska verksamheten. Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi och dess forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Barns kognitiva, emotionella, sociala och motoriska utveckling, (d) Skillnader mellan barn avseende social bakgrund, ålder, genus och etnicitet kopplat till utveckling och lärande, (e) Lek samt estetiska lärprocesser i förskolan, (f) Förskolepedagogiska implikationer av teori och forskning om barns utveckling och lärande.

Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt till olika lärandeteorier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Individuell skriftlig tentamen lärandeteorier 6.5 hp U, G, VG
MRE1 Gruppredovisning med estetiska inslag 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.