Utbildningsvetenskaplig kärna: Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 7.5 hp

Educational Sciences: Documentation, monitoring and evaluation in preschool practice, 7.5 credits

970G35

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Elfström Pettersson

Kursansvarig

Katarina Elfström Pettersson

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202249-202303 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202249-202303 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202249-202303 Svenska Ronneby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 1 (HT 2022) 202249-202303 Svenska Katrineholm O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för nationella riktlinjer med avseende på dokumentation, uppföljning och utvärdering
- redogöra för och beskriva olika sätt att följa upp och analysera barns utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten
- diskutera etiska aspekter, t ex barns perspektiv och rättigheter, i samband med dokumentation, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att diskutera dokumentation, uppföljning och utvärdering utifrån kritiska förhållningssätt
- visa grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning

Kursinnehåll

I kursen studeras dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I kursen introduceras även grundläggande teorier om bedömning. Kursen berör aktuella styrdokument och riktlinjer, liksom olika tillvägagångssätt för att få kunskap om barns erfarenheter, utveckling och lärande. Detta i sin tur relateras till hur verksamheten organiseras pedagogiskt. Hur dokumentation används och kommuniceras till t ex vårdnadshavare är ett annat viktigt innehåll i kursen. En etisk aspekt av dokumentation som särskilt framhålls är att diskutera dokumentation utifrån barns perspektiv. Dokumentation, uppföljning, utvärdering och bedömning diskuteras kritiskt.

Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att formulera och följa upp en vetenskaplig frågeställning i ett skriftligt arbete. I kursen introduceras digitala bilder som pedagogiska verktyg. Digitala presentationsformer används och muntlig framställning övas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Individuell skriftlig redovisning 5.5 hp U, G, VG
SME1 Litteraturseminarieserie 1 hp U, G
MRE1 Muntlig gruppredovisning 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.