Examensarbete inom det förskolepedagogiska området, 15 hp

Degree project in the field of preschool education, 15 credits

970G36

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Simonsson

Kursansvarig

Maria Simonsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Hultsfred O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Särskild information

Förkunskapskravet ska vara uppfyllt senast fredag vecka 39.

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkänd på kurser omfattande 120 hp  

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • identifiera och vetenskapligt beskriva ett problemområde av relevans för det förskolepedagogiska området
 • självständigt planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete
 • identifiera och använda relevanta nationella och internationella forskningsresultat
 • argumentera för avgränsningar, etiska principer samt val av perspektiv
 • med utgångspunkt i problemformulering motivera val av metod för insamling, bearbetning och analys av data
 • sammanfatta och diskutera den vetenskapliga studiens resultat i relation till tidigare forskning och centrala begrepp
 • redovisa en vetenskaplig undersökning i en sammanhållen text med god språk- och referenshantering
 • sammanfatta, kritiskt granska samt försvara ett examensarbete genom oppositionsförfarande
 • visa förmåga att presentera sitt vetenskapliga arbete i en populärvetenskaplig presentation.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas kunskaper och erfarenheter som erhållits tidigare under utbildningen inom det förskolepedagogiska området. I kursen vägleds den studerande successivt i den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. De studerande ska genomföra ett vetenskapligt arbete inom det förskolepedagogiska området. Arbetet bygger på ett insamlat empiriskt material (forskningsproduktion). I kursen ingår också att läsa och granska andra studenters arbeten samt att genomföra en populärvetenskaplig presentation av den färdiga studien. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av handledning, föreläsningar samt självständigt arbete

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av producerad uppsats samt opposition av annan uppsats på grundläggande nivå.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
OBL1 Populärvetenskaplig presentation 0 hp D
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.