Förskolepedagogik, verksamhetsförlagd utbildning 3, 6 hp

Preschool Education, Teaching Practice 3, 6 credits

970G41

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kirsten Stoewer

Kursansvarig

Kirsten Stoewer

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202346-202349 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202346-202349 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202346-202349 Svenska Ronneby O
L1FOR Förskollärarprogrammet 3 (HT 2023) 202346-202349 Svenska Katrineholm O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Förkunskapskravet ska vara uppfyllt senast fredag vecka 41.

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna: Verksamhetsförlagd utbildning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • ta initiativ till interaktion med barn, vårdnadshavare och arbetslag
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i förskolan i relation till språk och matematik utifrån gällande styrdokument och relevanta teoretiska perspektiv för att stimulera barns utveckling och lärande
 • observera, reflektera över och dokumentera barns kunskaper och erfarenheter som grund för planerad undervisning
 • reflektera över sitt professionella agerande i relation till förskolans värdegrund
 • beakta demokratiska värderingar och barns delaktighet
 • använda och anpassa olika kommunikativa uttrycksformer i undervisnings och omsorgssituationer.

Kursinnehåll

I kursen fokuserar studenten på förskollärarens uppdrag att arbeta ämnesintegrerat kring språk och matematik i förskolan. Den studerande tränar på att planera,  genomföra och utvärdera undervisning i språk och matematik  och i detta ingår att kommunicera och konkretisera innehållet så det blir begripligt för den aktuella barngruppen. Vidare tränar studenten på att välja arbetssätt utifrån barnens förförståelse och förutsättningar så att både individ och grupp blir tillgodosedda samt ansvara för såväl planerad som oplanerad undervisning. Inom ramen för kursen använder studenten kommunikativa uttrycksformer som främjar barns språkliga lärande och utveckling. I sitt ledarskap  agerar studenten i enlighet med förskolans värdegrund  och beaktar bland annat barns delaktighet. Vidare utvärderar studenten genomförd undervisning tillsammans med barn och handledare och reflekterar över egna och andras erfarenheter av det pedagogiska arbetet.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor samt skriftlig redovisning.

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande provkoder.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning 1 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2.5 hp U, G, VG
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 2.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.