Förskolans pedagogiska uppdrag i relation till barns livsvillkor, lek, utveckling och lärande, 12 hp

Preschool's educational assignment in relation to children's living conditions, play, development and learning, 12 credits

970G42

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Littmarck

Kursansvarig

Anders Albinsson, Sofia Littmarck

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202304-202311 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202304-202311 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202304-202311 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202304-202311 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

• redogöra för olika delar inom förskolepedagogik och förskolans pedagogiska uppdrag såsom lärande, omsorg, utveckling och undervisning

• redogöra för vetenskapliga teorier och perspektiv kring barns utveckling 

• diskutera vilka konsekvenser olika synsätt på barn kan få för förskolans praktik

• redogöra för hur sociala kategoriseringar inverkar på barns utveckling och livsvillkor 

• söka och sammanställa vetenskapliga studier rörande lek och lärande i förskolan

med utgångspunkt i ett barnperspektiv 

• diskutera lekens möjligheter för att utforska omvärlden och att utveckla kompetenser

Kursinnehåll

Kursen är indelad i två övergripande kunskapsområden i relation till förskolans pedagogiska uppdrag. I del ett behandlas barns utveckling och livsvillkor; i del två behandlas lek, utveckling och lärande. 
Del ett fokuserar på teorier och begrepp om barns utveckling utifrån olika perspektiv vilka knyts till förskolepraktik. Frågor om sociala villkor behandlas relaterat till sociala kategorier; även kontextens betydelse för förskolan berörs. I detta kunskapsområde belyses delområden: a) förskolans innehåll med fokus på omsorg, fostran och lärande; b) barns utveckling och livsvillkor med fokus på genus i tid och rum; samt c) barndomssociologiska perspektiv på barn och barndom.
I del två ligger fokus på teorier om lek, socialisation och lärande inriktat på barns eget aktörskap och yngre barns lärande. Betydelsen av kategorier såsom ålder, genus, etnicitet och klass för barns lek och lärande diskuteras från vuxen- såväl som barnperspektiv. I kursen behandlas lek både som aktiviteter med eget värde och som redskap för att möjliggöra lärande, utveckling och omsorg. I kursen behandlas vidare digitala mediers roll i och för barns lek och lärande. Lek som område behandlas också utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket framförallt innefattar de sociala och ekologiska aspekterna av hållbarhet.
Kursens innehåll relateras till läroplanerna för förskola och förskoleklassen, till förskoleverksamheten samt till förskolans pedagogiska och didaktiska innehåll. I kursen behandlas vetenskapligt förhållningssätt – vad som kännetecknar vetenskapliga studier och perspektivtagande. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras såväl muntligt som skriftligt. För betyg väl godkänt på hel kurs krävs betyg väl godkänt på exameninsationsmoment skriftlig redovisning 4,5 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig gruppredovisning 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning 4 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
MRE2 Muntligt redovisning 1 hp U, G

VG på SRE4 samt betyget Godkänd på övriga provkoder krävs för VG på kurs

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.