Förskolepedagogik - Estetiska lärprocesser, skapande och lärande, 12 hp

Preschool Education - Aesthetics Learning Processes, Learning and Creative, 12 credits

970G43

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Elfström Pettersson

Kursansvarig

Katarina Elfström Pettersson

Studierektor eller motsvarande

Birgitta Plymoth
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 2 (VT 2023) 202314-202323 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom området estetiska lärprocesser
 • redogöra för kunskap rörande barns lärande genom estetiska lärprocesser
 • diskutera hur förskolan med estetiska lärprocesser kan stimulera barns lärande
 • använda verktyg och material inom estetiska praktiker
 • använda estetiska lärprocesser som redskap för barns lärande och utveckling i förskolan
 • diskutera estetiska lärprocesser som redskap för lärande och utveckling under beaktande av olika faktorer såsom ålder, etnicitet, genus och klass

Kursinnehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment med fokus på estetiska lärprocesser och barns aktiva skapande. I kursen behandlas hur barn lär, interagerar, experimenterar och utvecklas i och genom olika estetiska praktiker. Olika teoretiska perspektiv på skapande i pedagogiska kontexter tas upp. Centralt är utforskande arbete inom olika estetiska praktiker i relation till barns lärande och utveckling. De uttryck som används i estetiska lärprocesser relateras till forskning inom fältet. Olika faktorer som kan påverka förutsättningarna för barns lärande (såsom ålder, etnicitet, genus och klass) belyses i förhållande till det skapande arbetet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, verkstäder, grupparbeten och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras såväl muntligt som skriftligt. För betyget väl godkänt på hel kurs krävs betyg väl godkänt på examinationsmomentet portfolio.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Verkstäder 0 hp D
MRE1 Muntlig gruppredovisning 2 hp U, G
SEM1 Examinerande seminarieserie 3 hp U, G
POR1 Portfolio 7 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.