Förskolepedagogik, estetiska uttrycksformer och barnkultur i förskolans undervisning, 7.5 hp

Aesthetic expressions and child culture in preschool, 7.5 credits

970G44

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Katarina Elfström Pettersson

Kursansvarig

Katarina Elfström Pettersson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Västervik O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Katrineholm O
L1FOR Förskollärarprogrammet 5 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Ronneby O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • analysera barnkulturella uttryck och artefakter utifrån teoretiska perspektiv.
 • analysera hur estetiska uttrycksmedel och estetiska lärprocesser kan utnyttjas i undervisning med stöd av styrdokument och forskning.
 • planera och reflektera över undervisning i projektform med estetisk inriktning i förskolan/förskoleklass utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • kritiskt reflektera över estetiska uttrycksformers möjligheter och begränsningar i undervisningen

Kursinnehåll

Centralt i kursen är hur estetiska uttrycksmedel och barnkulturella uttryck för och av barn kan användas i undervisning i förskolan. I kursen presenteras och tillämpas teorier och begrepp inom området estetiska lärprocesser. Till detta hör analys av barnkulturella uttryck och artefakter som exempelvis litteratur, bild, musik, film, media och dramatisering producerad för barn såväl som av barn.

Barnkulturbegreppet diskuteras och relateras till barnkonventionens skrivningar om barns rätt att delta i kulturellt och konstnärligt liv. Vidare behandlas hur estetiska uttryck och artefakter kan användas i undervisning i förskolan med stöd i styrdokument och forskning.

I kursen ingår planering av projektinriktad förskolepedagogisk undervisning genom estetiska uttrycksformer med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Här ingår även hur olika ämnesområden såsom estetiska uttrycksformer, språk, matematik, teknik och naturvetenskap kan integreras i undervisningen. Estetiska uttrycksformers möjligheter och begränsningar i undervisningen granskas kritiskt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av grupparbete, föreläsningar, seminarier och verkstäder. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning.
För att få VG på hel kurs krävs att studenten uppfyller kraven för väl godkänt på den provkod som kan ge detta betyg, samt uppfyller kraven godkänt på övriga provkoder.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Skriftlig individuell redovisning 5 hp U, G, VG
MRE2 Muntlig gruppredovisning med skriftligt underlag 2.5 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.