Utbildningsvetenskaplig kärna: Vetenskap, teori och metod, 9 hp

Educational Sciences: Science, theory and method, 9 credits

970G45

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Kursansvarig

Daniel Björklund-Flärd
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202434-202439 Svenska Norrköping O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202434-202439 Svenska Hultsfred O
L1FOR Förskollärarprogrammet 7 (HT 2024) 202434-202439 Svenska Västervik O

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Förskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva relationer mellan vetenskapsteoretiska antaganden samt möjliga perspektiv- och metodval
 • redogöra för samt diskutera val och användning av kvalitativa och kvantitativa metodansatser i utbildningsvetenskapliga studier
 • sammanställa och kritiskt granska forskningsresultat inom utbildningsvetenskaplig forskning
 • planera en empirisk forskningsstudie inom det förskolepedagogiska området.

Kursinnehåll

I kursen presenteras och diskuteras vetenskapsteoretiska utgångspunkter samt metoder för insamling och analys av datamaterial i studier inom det förskolepedagogiska området. Utifrån vetenskapliga texter granskas relationer mellan metod, teoretiskt perspektiv och empiriskt material i såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Forskningsetik lyfts fram som ett centralt område. Vidare belyses metodaspekter och forskningsetiska ställningstaganden i studier där barn är deltagare. I kursen ingår att arbeta fram och motivera en forskningsdesign för en empirisk studie inom det förskolepedagogiska området.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops, samt självständiga studier. Arbetet sker såväl enskilt som i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, rapport och deltagande i seminarier.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, G
RAP1 Rapport 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D

Kursen examineras genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.