Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

971G01

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 971G44.

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Karlsson

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2023) 202334-202337 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2023) 202334-202337 Svenska Nyköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2023) 202334-202337 Svenska Norrtälje O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2023) 202334-202337 Svenska Nynäshamn O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av 971G44.

Examination erbjuds vid sammanlagt minst tre tillfällen per examinationsmoment när kursen gått sista gången.
Dessa tre tillfällen fördelas under minst två terminer från det sista ordinarie kurstillfället. Dessa kan du hitta i kursens sista aktuella Lisamrum.
Kontakta kursansvarig för att bli insläppt i kursens Lisamrum.

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- identifiera centrala kunskapsområden inom didaktik
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- diskutera på vilka grunder skolkunskaper väljs ut och organiseras
- diskutera med stöd i litteratur och erfarenhet vad som kännetecknar läraruppdraget
- känna till några perspektiv på meningsfull fritid
- skriftligt formulera en sammanhängande text
- använda grundläggande referensteknik

Kursinnehåll

Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder och frågor. Kursen tar sin utgångspunkt i de studerandes egna erfarenheter från skola och fritidshem och uppfattningar om vad som kännetecknar läraruppdraget. Centrala kunskapsfält som didaktiken drar nytta av och som kort introduceras i kursen är läroplansteori och pedagogisk filosofi. Kursen behandlar olika perspektiv på barn/elever, läraruppdraget, lärande, undervisning samt relationen mellan lärare och elev. Dessutom tar kursen upp lärande och utveckling i förhållande till meningsfull och innehållsrik fritid. Centralt i kursen är att de studerande lär sig att skilja mellan allmänt tyckande om skola/fritidshem, undervisning, lärare, elever och uppfattningar eller föreställningar som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän formalia. Vidare introduceras digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, arbete i grupp och självständiga studier. Digitala verktyg används för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriskt redovisningsseminarium 0 hp D
SRE1 Skriftlig redovisning 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.