Bild 2, 15 hp

Visual Arts 2, 15 credits

971G13

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Sofia Ryberg

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Norrköping, Norrköping V
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Västervik V
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Nyköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

• producera och analysera visuella uttryck i olika medieproduktioner med hantverksmässig och digital teknik

• redogöra för och resonera kring didaktiska frågeställningar med koppling till visuell kultur och barn och ungas medieanvändning

• analysera och tillämpa visuell kultur med olika process- och produktionsstrategier 

• redogöra för och resonera kring bildämnet utifrån skolans värdegrund

• tillämpa och använda riktlinjer för bedömning och betygsättning i bildundervisning samt matriser som didaktisk resurs

• söka, läsa och kommentera vetenskapliga arbeten inom det bildmässiga området och visuell kultur

Kursinnehåll

Studenten sätter sig in i olika begrepp inom bildkommunikation, visuell kultur och medieanvändning. Studenten laborerar med att göra medieproduktioner och bildmanipulationer med hjälp av digitala tekniker.
I samband med detta gör studenten storyboard, vilket inkluderar bildmanus, ljudpåläggning, redigering av materialet samt presentation av en slutgiltig produktion. I en del av kursen kopplas konstbild och mediebild samman utifrån ett ämnesövergripande didaktiskt tema. Studenten planerar ett sammanhängande bildområde utifrån ämnets syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav.
Det innefattar att kunna variera arbetssätt och teknik på ett genomtänkt sätt och med tanke på exempelvis ålder, genus, klass och etnicitet.
Studenten sätter sig in i olika sätt att dokumentera, bedöma och betygssätta bild i skolan genom litteratur och föreläsningar samt omsätter detta i en bedömningsmatris för bildområdet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, grupparbeten och självstudier. Vissa studiebesök ingår.

Examination

Examinationsformerna består av skriftlig hemtentamen, muntlig redovisning, samt skriftliga inlämningsuppgifter.
För VG på kursen som helhet krävs att samtliga moment är genomförda och att minst 9 hp är på VG-nivå.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Hantverk och design 3 hp U, G, VG
SRE9 Visuell kultur, bildspråk och lärande 4 hp U, G, VG
POR1 Digitala läranderesurser och multimodalt lärandet 5 hp U, G, VG
MRE3 Betyg och bedömning 3 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.