Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp

Educational Sciences 2, Development and Learning, 8.5 credits

971G16

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nedzad Mesic

Kursansvarig

Nedzad Mesic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2021) 202137-202143 Svenska Nyköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2021) 202137-202143 Svenska Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2021) 202137-202143 Svenska Västervik O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande
- relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till skolans och fritidshemmets praktik
- beskriva hur mångfalden påverkar undervisningens villkor
- diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att leda och stödja elevers utveckling och lärande
- redogöra för digitala verktygs betydelse för lärande

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier och begrepp för utveckling, motivation och lärande. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses samtidigt. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på skola och fritidshem.

Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi och dess forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Motivation i relation till lärande och undervisning (d) Elevers kognitiva, sociala, emotionella och motoriska utveckling, (e) Social bakgrund, genus och etnicitet och dess betydelse för utveckling och lärande. (f) Generella undervisningsstrategier och specifika undervisningsstrategier såsom estetiska lärprocesser behandlas också i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning, liksom i form av självständigt studier och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen och muntlig redovisning med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 7.5 hp U, G, VG
MRE1 Muntlig redovisning med skriftlig underlag 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.