Utbildningsvetenskaplig kärna: Utveckling och lärande, 8.5 hp

Educational Sciences: Development and Learning, 8.5 credits

971G16

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nedzad Mesic

Kursansvarig

Nedzad Mesic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202237-202243 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202237-202243 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202237-202243 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande
 • relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till skolans och fritidshemmets praktik
 • beskriva hur mångfald påverkar undervisningens villkor
 • diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att stödja elevers utveckling, lärande och motivation
 • redogöra för möjligheter och utmaningar vid användning av digitala undervisningsverktyg som stöd i elevers lärande.

Kursinnehåll

I kursen fokuseras grundläggande teorier och begrepp för utveckling och lärande. Vidare belyses frågor om lärande i relation till motivation samt sociala och kulturella faktorer. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktik med fokus på skola och fritidshem. 

I kursen behandlas: (a) pedagogisk psykologi i relation till utveckling och lärande, (b) behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) motivation i relation till lärande och undervisning, (d) elevers kognitiva, sociala, emotionella och motoriska utveckling, (e) mångfald i skola och fritidshem, (f) stödjande av elevers lärande med hjälp av digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshop , självständiga studier och arbete i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovsning 8.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.