Utbildningsvetenskaplig kärna, Verksamhetsförlagd utbildning 1, 1.5 hp

Educational Sciences, Teaching Practice 1, 1.5 credits

971G17

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Sofia Ryberg

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202241-202241 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202241-202241 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 1 (HT 2022) 202241-202241 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • med handledarens stöd planera enklare pedagogiska moment, utifrån gällande styrdokument
 • med handledarens stöd genomföra planerade pedagogiska moment och därigenom visa grundläggande didaktiska förmågor
 • med handledarens stöd utvärdera planerade och genomförda pedagogiska moment
 • visa grundläggande sociala förmågor i fritidshemmets och skolans verksamhet.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i fritidshem och i skola. Den studerande planerar och genomför minst ett pedagogiskt moment tillsammans med handledare. Under kursen övar den studerande att ta kontakt och kommunicera med elever, att använda sig av kroppsspråket, att ta emot konstruktiv kritik samt att uppvisa ett ansvarsfullt beteende i fritidshem och i skola.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SDLF Grundläggande didaktiska förmågor 0.5 hp U, G
GSLF Grundläggande sociala förmågor 1 hp U, G
Obligatorisk Kurslitteratur Glenberg, A. (2008). Embodiment for education. In P. Calvo & T. Gomila (Eds.), Handbook of cognitive science: an embodied approach (pp. 355-372). Oxford, UK: Elsevier Science. Glenberg, A. (2010). Embodiment as a unifying perspective for psychology. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 1(4), 586-596. Szczepanski, A., & Dahlgren, L. O. (2011). Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus. Didaktisk tidskrift, 20(1), 21-48. Thunman, E., & Persson, M. (2013). Teachers' Access to and Use of ICT: An Indicator of Growing Inequity in Swedish Schools. Contemporary Educational Technology, 4(3), 155-171. Woofolk, A., McMillan, J., Hughes, M., & Walkup, V. (2012). Educational psychology and classroom assessment. Harlow: Pearson Education. à skall ändras till Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015) Pedagogisk Psykologi. Pearson.ISBN: 9780273761860

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.