Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod, 9 hp

Educational Sciences 8, Theory and Method, 9 credits

971G23

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Wallner

Kursansvarig

Lars Wallner

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 5 (HT 2024) 202449-202504 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
 

 • förklara relationen mellan vetenskapsteoretiska antaganden och analysmetoder
 • sammanställa och kritiskt reflektera över tidigare forskning
 • diskutera kvalitativa och kvantitativa metodansatser
 • identifiera och argumentera för val av forskningsmetodiska ansatser
 • resonera kring relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
 • planera en empirisk studie.

Kursinnehåll

Kursen behandlar frågor om vetenskaplig kunskap samt betydelsen av ett medvetet vetenskapsteoretiskt förhållningssätt. Olika forskningsansatser, perspektiv och metoder samt olika datainsamlingsmetoders och materials möjligheter och begränsningar med relevans för det utbildningsvetenskapliga området diskuteras. Likaså diskuteras relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt forskningens betydelse för fritidshemmets praktik. I kursen presenteras och diskuteras olika sätt att sammanställa och analysera olika typer av data. Relationen mellan val av metod, perspektiv och empiriskt material samt den utformning en undersökning kan ges problematiseras. I kursen granskas utbildningsvetenskapliga forskningspresentationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, muntlig redovisning, samt deltagande i seminarieserien.

För Väl godkänt på kurs krävs VG på minst 4 hp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Seminarium, obligatoriskt deltagande 0 hp D
OPPO Muntlig opponering 1 hp U, G
RESP Muntlig respondering 1 hp U, G
SRE4 Skriftlig redovisning, loggbok 3 hp U, G, VG
SRE5 Skriftlig redovisning, PM 4 hp U, G, VG

7,5 hp läses på hösten 1,5 hp läses på våren

Övrigt

Litteraturlista publiceras under Övriga dokument samt på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.