Idrott, verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp

Physical Education, Teaching Practice, 1.5 credits

971G30

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Fordell

Kursansvarig

Johanna Fordell

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2023) 202304-202304 Svenska Norrköping V
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2023) 202304-202304 Svenska Nyköping V
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2023) 202304-202304 Svenska Västervik V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Förkunskapskrav

-

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • planera undervisning i ämnet idrott och hälsa, utifrån gällande styrdokument
 • genomföra planerad undervisning med anpassning till elevernas ålder och förutsättningar samt verksamhetens förutsättningar
 • utvärdera planerad och genomförd undervisning och reflektera över elevernas lärande
 • diskutera dokumentation och bedömning inom ämnet idrott och hälsa med handledaren
 • visa ett respektfullt och demokratiskt ledarskap och tydlig kommunikation
 • reflektera över konsekvenserna av det egna ledarskapet och agerandet och ge förslag på hur ledarskapet kan utvecklas.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetslagd utbildning i ämnet idrott och hälsa i grundskolan. Den studerande övar på ett professionellt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande av elever. Vidare övar den studerande på att delta aktivt i diskussioner i arbetslaget och argumentera för sina åsikter. Den studerande hanterar sociala relationer och övar på att tillämpa ett demokratiskt ledarskap och ge möjlighet till elevers inflytande. Tydlig kommunikation som förenar lyhördhet med tydlighet är centrala inslag. Den studerande planerar, genomför och följer upp lektioner inom ämnet idrott och hälsa. Utifrån handledarens synpunkter kan den studerande anta nya utmaningar i yrkesrollen. Vidare ska den studerande analysera konsekvenserna av det egna agerandet. Den studerande ska också diskutera verktyg för bedömning med handledaren inom ämnet idrott och hälsa och öva på att bedöma kunskap inom ämnet idrott och hälsa med hjälp av handledaren. Den studerande tar del av hur handledaren återkopplar och kommunicerar kunskapsbedömning till elever.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av grundläggande sociala och didaktiska lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDLF Tillämpade didaktiska förmågor 1 hp U, G
TSLF Tillämpade sociala förmågor 0.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.