Fritidspedagogik 2, Kommunikation, lek och lärande i fritidshem, 15 hp

Schoolage Educare 2, Communication, play and learning in School-age educare, 15 credits

971G39

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Karlsson

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • reflektera över barns identitetsskapande i relation till sociala kategoriseringar
 • beskriva barn som aktörer i kommunikation och samspel  på olika arenor
 • redogöra för teorier om didaktiska perspektiv på lek
 • diskutera organisering av lek utifrån forskning om genus och jämställdhet
 • beskriva digitala verktyg i relation till elevers lärande 
 • redogöra för olika faktorer av betydelse för grundläggande läs- och skrivlärande
 • identifiera arenor och rum för språklig utveckling och lärande på fritidshem
 • redogöra för olika aspekter av matematiska teorier och matematiskt lärande
 • använda intervjumetod som grund för ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen berörs två för fritidshemmet centrala områden, dels arbetet med barns sociala samspel och dels uppdraget att skapa förutsättningar för lärande. I kursen behandlas också olika aspekter av barn som aktörer i kommunikation, samspel och lek på olika arenor vilket är ett centralt kunskapsinnehåll i det fritidspedagogiska området. Lek och dess förutsättningar bearbetas utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv. Dessutom behandlas teoretiska perspektiv som beskriver barns identitetsskapande, liksom relationen till sociala kategoriseringar och socialt samspel. Vidare behandlas begreppen lärande i förhållande till fritidshemmets uppdrag och kontext. Lärande i förhållande till olika innehåll och olika verktyg tas upp, bl.a. berörs språk, matematik, digitala verktyg, barnlitteratur. I kursen behandlas också grundläggande teorier och aspekter av barns språkliga och matematiska lärande. I kursen ingår också att genomföra ett avgränsat vetenskapligt fältarbete om barns samspel utifrån intervjuer samt att diskutera intervju som metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, samt självständiga studier.
 

Examination
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Hemtentamen, språk 2 hp U, G
SEM2 Seminarieserie om språk 1 hp U, G
SEM1 Aspekter av matematiskt lärande 2 hp U, G
SRE4 Individuell skriftlig uppgift 4.5 hp U, G, VG
SME4 Gruppuppgift, fältforskning 3.5 hp U, G
SEM3 Seminarieserie lek, relationer 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.