Fritidspedagogik 2, Kommunikation, lek och lärande i fritidshem, 15 hp

Schoolage Educare 2, Communication, play and learning in School-age educare, 15 credits

971G39

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Karlsson

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 2 (VT 2023) 202309-202323 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för hur lärare med hjälp av fritidspedagogisk undervisning kan skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling
 • redogöra för barns sociala relationer i fritidshem samt exemplifiera hur lärare kan stödja barns samspel
 • reflektera över barns identitetsskapande i relation till sociala kategoriseringar
 • beskriva hur barn kan ses som aktörer i kommunikation och samspel på olika arenor
 • redogöra för centrala teorier om lek
 • diskutera organisering av lek utifrån forskning om socialt samspel, genus och jämställdhet
 • diskutera digitala verktyg i relation till barns lek och lärande
 • redogöra för barns kommunikation och språkutveckling
 • redogöra för grundläggande aspekter av läs-, skriv- och matematikinlärning
 • ge exempel på hur det är möjligt att stödja läs-, skriv- och matematikinlärning i fritidshem
 • använda intervjumetod som grund för ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

I kursen berörs tre för fritidshemmet centrala områden: socialt samspel, lek och lärande. Kursen tar sin utgångspunkt i att se barn som aktörer i kommunikation, samspel och lek vilket berörs både genom ett teoretiskt och metodiskt innehåll. Områden behandlas vidare genom teorier som beskriver barns identitetsskapande, liksom relationen till sociala kategoriseringar och socialt samspel. 
Lek som kunskapsfält lyfts fram utifrån olika teoretiska perspektiv och hur lek kan förstås i ett fritidspedagogiskt sammanhang. Speciellt fokus läggs på lek som ett sätt att samspela och kommunicera. Vidare diskuteras lekens förutsättningar utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 

Begreppet lärande behandlas i förhållande till fritidshemmets uppdrag att skapa förutsättningar för barns lärande och utveckling. Fritidshemmets lärandeuppdrag exemplifieras i förhållande till lek, språk, matematik och digitala verktyg. Barns kommunikativa förmåga och språkliga utveckling studeras utifrån olika teoretiska perspektiv och hur fritidshemmets verksamhet kan stödja detta. Vidare berörs läs-, skriv, och matematikinlärning och hur fritidshemmet kan arbeta med dessa områden.

I kursen ingår också att genomföra ett avgränsat vetenskapligt fältarbete om barns samspel samt diskutera metodologiska aspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarium och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Hemtentamen, språk 2 hp U, G
SEM2 Seminarieserie om språk 1 hp U, G
SEM1 Aspekter av matematiskt lärande 2 hp U, G
SRE4 Individuell skriftlig uppgift 4.5 hp U, G, VG
SME4 Gruppuppgift, fältforskning 3.5 hp U, G
SEM3 Seminarieserie lek, relationer 2 hp U, G

Övrigt

Litteraturlista publiceras på Lisam samt under Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.