Fritidspedagogik 4, tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel i fritidshemmet, 13.5 hp

Schoolage Educare 4, technical, digital and aesthetic expression, 13.5 credits

971G40

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Östling

Kursansvarig

Simon Östling

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202405-202413 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202405-202413 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2024) 202405-202413 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • använda tekniska, digitala, och estetiska uttrycksmedel som verktyg för barns skapande och lärande
 • diskutera och analysera användning av olika digitala, tekniska och estetiska uttrycksmedel i fritidshemmet utifrån vetenskaplig litteratur
 • diskutera barns egen användning av medier, digitala arenor och miljöer samt kultur för, med och av barn utifrån vetenskaplig litteratur
 • diskutera betydelsen av samverkan mellan fritidshemmets aktörer och föreningsliv- och kulturinstitutioner
 • problematisera hur tekniska, digitala, och estetiska uttrycksmedel kan bidra till en meningsfull fritid för barn i fritidshem
 • genomföra en empirisk analys kopplat till relevant forskningslitteratur
 • diskutera och exemplifiera hur olika estetiska uttryckssätt kan stödja och stimulera barns olika kommunikativa förmågor.

Kursinnehåll

Kursen utgörs i huvudsak av en tillämpad och praktisk del där den studerande övar och prövar olika tekniska, digitala, och estetiska uttrycksmedel som kan användas som verktyg för barns skapande och lärande i fritidshemmet. Likaså får den studerande prova olika material, redskap och tekniker som kan användas för olika former av skapande och konstruerande i den pedagogiska verksamheten. Den tillämpade och praktiska delen sätts in i ett teoretiskt sammanhang genom diskussion och analys av vetenskaplig litteratur.  I kursen diskuteras kritiskt och analyseras olika digitala, tekniska och estetiska uttrycksmedel som pedagogiska redskap i fritidshemmet samt barns egen användning av desamma.  

I kursen problematiseras även begreppen meningsfull fritid, samt kultur för, med och av barn. Ett perspektiv som tas upp i relation till detta är jämställdhet, bland annat problematiseras barns kulturanvändning i relation till genus. Fritidshemmet som institution och pedagogisk verksamhet belyses såväl ur samhälls- som kulturteoretiska perspektiv. 

Vidare belyser kursen samverkan mellan fritidshemmets aktörer och det omgivande samhället. I kursen behandlas relationen mellan vuxenproducerad kultur för barn och barns egen kulturproduktion och skapande samt grundlärarens roll att medla, samverka och förflytta sig mellan institutionsnivå (fritidshem och samverkande samhälle) och barnen. 

Inom ramen för kursen fördjupas metodkunskaper med fokus på kvalitativ analys.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen grundar sig på praktiska övningar och tillämpningar av tekniska, digitala och estetiska uttrycksmedel. Undervisningen sker i form av studentaktiva arbetsformer, föreläsningar, seminarier, individuella och gruppvisa uppgifter samt handledning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntliga redovisningar. Examinerande dokumentation av de praktiska och tillämpade delarna.

För VG på kurs krävs VG på samtliga VG-grundande moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning, arbetsbok 6 hp U, G, VG
SRE3 Skriftlig uppgift 3.5 hp U, G, VG
VRE1 Visuell redovisning 4 hp U, G
OBL2 Litteraturseminarier 0 hp D

Övrigt

Litteraturlista med läsanvisningar publiceras under Övriga Dokument samt i kursrummet på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.