Fritidspedagogik, verksamhetsförlagd utbildning, 13.5 hp

Schoolage Educare, Teaching Practise, 13.5 credits

971G22

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 6 (VT 2017) 201705-201713 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i samtliga verksamhetsförlagda kurser inom gällande studiegång (16,5 hp) eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- ta eget initiativ inom det pedagogiska arbetet i fritidshem och skola
- analysera konsekvenser av det egna agerandet i det pedagogiska arbetet i fritidshem och skola
- värdera och omsätta egna kunskaper inom det fritidspedagogiska området
- anpassa aktiviteter och beakta elevers olika behov och förmågor inom det fritidspedagogiska området i fritidshem och skola
- uppvisa förmåga att utvärdera det pedagogiska arbetet i fritidshem och skola
- planera ett arbetsområde i relation till styrdokument inom ett praktiskt estetiskt undervisningsämne
- visa på ett tydligt pedagogiskt ledarskap inom såväl det fritidspedagogiska området som det praktiskt estetiskt undervisningsämnet
- visa på förmåga att undervisa inom praktiskt estetiskt undervisningsämne

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av tillämpning av sociala och didaktiska lärarförmågor. Den studerande handleds i att ta helhetsansvar för planering, organisering och utvärdering av elevers lärande och utveckling inom såväl det fritidspedagogiska området som inom valt praktiskt estetiskt undervisningsämne.
I den praktiska tillämpningen ingår att anpassa den pedagogiska verksamheten till elever skilda förutsättningar. Vidare ingår bedömning och dokumentation av den pedagogiska verksamheten och elevers lärande och utveckling.

Campusförlagda moment såsom introduktion, uppföljning och examination ingår i kursen. Ledarskap och samarbete samt didaktisk förtrogenhet, såsom förståelse av relationen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, är ett väsentligt innehåll i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självständiga studier.

Examination

Uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor, muntlig redovisning med skriftligt underlag i seminarieform.

PROVKODER:
MRE1, Muntlig redovisning med skriftligt underlag inom praktiskt estetiskt ämne, 1,5 hp UG
MRE2, Muntlig redovisning med skriftligt underlag inom fritidspedagogik , 1,5 hp UG
STL1, Sociala lärarförmågor inom praktiskt estetiskt ämne , 2hp, UG
STL2, Sociala lärarförmågor inom fritidspedagogik, 3hp, UG
TDL1, Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom praktiskt estetiskt ämne, 2,5 hp UG
TDL2, Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom fritidspedagogik , 3 hp UG

Examination av de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågorna begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Kompletteras senare

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.