Fritidspedagogik, Verksamhetsförlagd utbildning 3, 6 hp

Schoolage Educare, Teaching Practice 3, 6 credits

971G35

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Karlsson

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 3 (HT 2024) 202436-202440 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 3 (HT 2024) 202436-202440 Svenska Nyköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 3 (HT 2024) 202436-202440 Svenska Norrtälje O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 3 (HT 2024) 202436-202440 Svenska Nynäshamn O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande

 • planera undervisning av enskilda ämnesområden inom det utomhuspedagogiska fältet, i relation till hållbar utveckling och gällande styrdokument
 • genomföra planerad undervisning med anpassning till elevernas behov och förutsättningar
 • utvärdera planerad och genomförd undervisning och reflektera över elevernas upplevelse och lärande
 • dokumentera elevers behov och förutsättningar som grund för att planera undervisning som bidrar till en meningsfull och innehållsrik fritid i fritidshemmet 
 • hantera sociala relationer i fritidshemmets/ skolans verksamhet i enlighet med skolans värdegrund
 • reflektera över det egna agerandet i sampel med elever, vårdnadshavare och arbetslag och ge förslag på utvecklingsområden utifrån konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning inom det fritidspedagogiska området i fritidshem och skola. På kursen är ett genomgående tema det utomhuspedagogiska fälten. Studenten planerar, genomför och utvärderar enskilda ämnesområden i det utomhuspedagogiska fältet. I planering, genomförande och utvärdering ska studenten ta hänsyn till olika elevers behov och intressen. Studenten ska även visa förmåga att hantera sociala relationer i fritidshemmet och skolans verksamhet i enlighet med skolans värdegrund. Vidare ska studenten visa förmåga till ledarskap och kunna använda didaktiska kunskaper i undervisningsuppdraget för att erbjuda elever en meningsfull och innehållsrik fritid. Studenten ska även reflektera över genomförd undervisning och utifrån sitt agerande kunna dra slutsatser kring vad som kan förändras.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av grundläggande sociala och didaktiska lärarförmågor samt en skriftlig reflektionsuppgift.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TSLF Tillämpade sociala förmågor 2.5 hp U, G
TDLF Tillämpade didaktiska förmågor 2.5 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig reflektionsuppgift 1 hp U, G
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.