Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Sociala relationer - lärares ledarskap och redskap, 7.5 hp

Educational Sciences 4, Social relations and teacher leadership and tools, 7.5 credits

971G38

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Jansson

Kursansvarig

Magnus Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2022) 202214-202218 Svenska Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2022) 202214-202218 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 4 (VT 2022) 202214-202218 Svenska Nyköping O
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- analysera elevers och lärares sociala samspel i fritidshemmet och skolan med hjälp av socialpsykologiska och interaktionistiska begrepp och perspektiv
- använda teorier och forskning för att förstå lärares ledarskap i fritidshemmet och skolan
- analysera konfliktsituationer med hjälp av vetenskapliga begrepp och perspektiv om konflikter
- kunna beskriva vetenskapliga teorier och begrepp kring konflikter och utforska olika strategier för konflikthantering
- analysera mobbningssituationer med hjälp av vetenskapliga begrepp och perspektiv
- granska och värdera metoder och program för att motverka mobbning och kränkning på fritidshem och skola

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas socialpsykologiska och interaktionistiska teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper om grupper, grupprocesser, grupputveckling, socialt klimat, normer, roller, social påverkan, socialisation, identitet, kommunikation och interaktion är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring lärares ledarskap. Kunskaper om lärar-elevrelationens betydelse, organisering av det sociala livet i skolan, fostran, elevinflytande, yrkesetik, barns rättigheter och föräldrasamverkan är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om konfliktprocesser och taktiker för konflikthantering. I det fjärde momentet behandlas teorier, begrepp och forskning kring mobbning och andra former av kränkningar. Kunskaper om riskfaktorer, förklaringsmodeller, prevention och intervention är centrala i detta moment. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och muntlig redovisning med skriftligt underlag.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag 2.5 hp U, G
SRE1 Skriftlig tentamen 5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.