Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13.5 hp

Teaching Practice, Final, 13.5 credits

971G41

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Marie Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 6 (VT 2025) 202505-202513 Svenska Norrköping, Norrköping O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 6 (VT 2025) 202505-202513 Svenska Västervik O
L1FRI Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 6 (VT 2025) 202505-202513 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Särskild information

Förkunskapskraven ska vara uppnådda senast fredag v 48 terminen innan kursen ges.

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i samtliga verksamhetsförlagda kurser inom gällande studiegång (16,5 hp) eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • ta ett helhetsansvar för att genomföra hela undervisningsprocessen, dvs planera, genomföra och utvärdera inom det fritidspedagogiska området i enlighet med gällande styrdokument, didaktiska teorier och modeller
 • ta ett helhetsansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning med anpassning till elevernas ålder och förutsättningar samt reflektera över elevernas lärande inom ett praktiskt-estetiskt ämne (i ämnet idrott och hälsa/musik eller bild) enlighet med gällande styrdokument
 • dokumentera, bedöma och återkoppla elevers kunskap och lärande inom ett praktiskt-estetiskt ämne
 • dokumentera, analysera och återkoppla elevers kunskaper och lärande i förhållande till den fritidspedagogiska verksamheten
 • visa ett professionellt förhållningssätt samt initiativförmåga i det pedagogiska arbetet, med utgångspunkt i ett fritidspedagogiskt arbetssätt
 • hantera sociala relationer och anpassa sitt ledarskap till den pedagogiska situationen och med utgångspunkt i skolans värdegrund
 • dra slutsatser utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik för att utveckla en hållbar och professionell yrkesroll.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetslagd utbildning i fritidshem och ämnet idrott och hälsa/musik eller bild i grundskolan. Den studerande handleds i att ta helhetsansvar för planering, organisering och utvärdering av elevers lärande och utveckling inom såväl det fritidspedagogiska området som inom valt praktiskt-estetiskt undervisningsämne.
I den praktiska tillämpningen ingår att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar, att ta tillvara deras erfarenheter och intressen samt att bedöma och dokumentera såväl den pedagogiska verksamheten som elevers lärande och utveckling. I undervisning och samspel med elever utgår studenten från skolans värdegrund och visar förmåga att hantera konflikter och bygga relationer på ett professionellt sätt. Ledarskap och samarbete samt didaktisk förtrogenhet, såsom förståelse av relationen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap, är ett väsentligt innehåll i kursen.
Genom deltagande i kollegiala samtal visas självreflexivitet i relation till det eget agerande. Utifrån konstruktiv kritik ska studenten kunna förändra sitt agerande med syfte att utveckla en hållbar och professionell yrkesroll.
I samband med Campusförlagda uppföljningsseminarier examineras studentens förmåga att analysera och problematisera egna och andras undervisningssituationer i fritidspedagogik och praktiskt estetiskt ämne.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och självständiga studier

Examination

Uppvisande av sociala och didaktiska lärarförmågor, muntlig redovisning med skriftligt underlag i seminarieform.

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande provkoder.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361. 

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDL2 Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom fritidspedagogik 4 hp U, G, VG
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor inom prakt.estet. ämne 2.5 hp U, G, VG
STL3 Sociala lärarförmågor inom praktiskt estetiskt ämne 2 hp U, G, VG
STL2 Sociala förmågor inom fritidspedagogik 3 hp U, G, VG
MRE4 Muntl redovisn m skriftl underlag inom fritidspedagogik 1 hp U, G
MRE3 Muntl redovisn m skriftl underlag inom praktiskt estet.ämne 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.