Engelska, 15 hp

English, 15 credits

972A01

Huvudområde

Engelska Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Jungevall

Kursansvarig

Mikael Jungevall

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Engelska, Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Särskild information

 

 

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande

 • på engelska kunna kommunicera skriftligt, där stil, grammatisk struktur, vokabulär och språklig nivå är anpassade till situation och mottagare
 • på engelska kunna kommunicera muntligt på en nivå som språkligt, kommunikativt, uttalsmässigt och intonationsmässigt fungerar yrkesmässigt samt hjälper elever i årskurs F-3 att utvecklas
 • ha kännedom om olika kulturer i den engelskspråkiga världen med fokus på t.ex. barnkultur och skola
 • utifrån engelsk barnlitteratur kunna diskutera, problematisera och reflektera över hur t.ex. inkludering och exkludering tar sig uttryck.
 • kunna relatera och kritiskt förhålla sig till teorier om språksinlärning och perspektiv på kunskap och lärande i olika delar av undervisningen i engelska
 • med grund i didaktisk forskning och nationella styrdokument kunna planera, presentera, och utvärdera ett undervisningsmoment i engelska för elever i årskurs F-3 samt analysera och motivera val av innehåll, undervisningsformer och lär-resurser
 • kunna reflektera över språkundervisningens anpassning till elevers ålder och individuella förutsättningar samt språkbakrund
 • exemplifiera hur estetiska lärprocesser, t.ex. drama och lek, kan användas i engelskundervisningen
 • jämföra, analysera och utvärdera olika läromedel i engelska
 • kritiskt kunna förhålla sig till IKT som pedagogiskt redskap

Kursinnehåll

Kursen består av två huvuddelar länkade till varandra genom innehåll. En del på 7,5 hp är, i första hand, till för den studerandes egen kommunikativa förmåga och kunskap om engelskspråkig kultur och litteratur. Den andra delen på 7,5 hp handlar om didaktik på avancerad nivå med inriktning mot språkundervisning för F-3. Kursens olika delar ska inte ses som separata moment utan som en helhet där språk, kultur och didaktik integreras.
Pronunciation
Den studerande undersöker, förbättrar och utvärderar sin egen muntliga språkfärdighet genom att arbeta med olika språkprogram i språkstudion samt spela in sig själv. Den studerande ska dessutom undersöka de delar av engelskt uttal och intonation som är intressanta ur ett F-3-perspektiv och lära ut fonetik/uttal till varandra i form av mini-lektioner.
Grammar and Writing
Den studerande arbetar med att förbättra sin språkliga kompetens och sin skriftliga kommunikativa förmåga genom olika språkfrämjande övningar med inriktning mot skrivande och strukturer. Fokus ligger dels på den studerandes individuella behov vad beträffar vokabulär, struktur och grammatik, dels på generella problem inom dessa fält, som den studerande behöver känna till i sin framtida lärarroll. Utöver seminarier och föreläsningar arbetar den studerande självständigt med olika språkfärdighetsprogram och övningar. En uppsats skrivs under kursens gång och sedan avslutas kursen med en salstentamen som testar grundläggande grammatik och skriftlig framställning. Det här momentet ligger som en strimma över hela kursperioden.
Cultural Studies
Den studerande undersöker begreppet engelsk kultur utan att nödvändigtvis koppla det till F-3-nivå och fördjupar sig inom självvalt område. Utöver föreläsning och seminarium arbetar den studerande självständigt och i grupp. Kursen examineras genom en muntlig presentation.
Analyzing Literature
Den studerande läser och analyserar engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur, som belyser olika samhällsrelaterade teman, som etnicitet, genus och lika villkor. Vidare analyserar den studerande verk inom barn- och ungdomslitteratur och diskuterar dem utifrån relevanta samhällsfrågor och använder därvidlag ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt. Examinationen sker i form av seminarier där läraren leder samtalet utifrån ett antal frågor. Då kursen ger U-VG kommer också ett skriftligt underlag i form av anteckningar att behövas.
Didactics
Delkursen sker på avancerad nivå och fokuserar på teorier om språksinlärning samt metoder. Den studerande fördjupar sina kunskaper om språkdidaktik genom att undersöka, analysera, förhålla sig kritiskt till och presentera olika språkdidaktiska teorier och metoder. Utöver föreläsningar och seminarier arbetar den studerande självständigt och i grupp. Kursen examineras genom att den studerande redovisar/diskuterar i tvärgrupp de artiklar/ böcker som studerats i förväg.
Project Work
Delkursen sker på avancerad nivå och består av muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på det pedagogiska arbetet i engelska för F-3. Studenten utarbetar, presenterar, motiverar samt diskuterar olika aktiviteter med stöd i teorier om språkinlärning för yngre åldrar samt i andra relevanta styrdokument. Studenten tränar på att använda och analysera olika undervisningsstrategier samt att anpassa sin undervisning och sitt språk efter ett mångkulturellt klassrum och elevers förutsättningar för att på ett lekfullt sätt arbeta med engelska. Att använda IKT som ett av många redskap och att bygga in estetiska lärprocesser i undervisningen är en del av projektet. Examinationen sker i form av en presentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker primärt på engelska i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenten förväntas dessutom arbeta självständigt samt i grupp med olika projekt och arbetsuppgifter. Lisam används som lärplattform.

 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamenm, skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt portfolio på engelska.

På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att
få  VG på STN2 samt på MTL3 och MTL4

få  VG på STN2 samt på MTL3 och POR2

få  VG på STN2 samt på MTL4 och POR2

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS1 Skriftlig essä: Written Essay 1 hp U, G
MTL3 Muntlig tentamen m skr ulag; Barn- o ungd litteratur 1 2 hp U, G, VG
MTL4 Muntlig tentamen m skr ulag; Barn- o ungd litteratur 2 2 hp U, G, VG
MTLY Muntlig presentation: Language Did for Younger Years 1 hp U, G
MTNC Muntlig presentation: English Culture 1 hp U, G
MTS1 Muntlig presentation: Pronunciation 1 hp U, G
POR2 Skriftlig Portfolio: Didaktik 2 hp U, G, VG
PROW Muntlig och skriftlig presentation: Project Work 3 hp U, G
STN2 Skriftlig salstentamen: Grammar and Writing 2 hp U, G, VG
The books, etc. listed directly under the course are compulsory reading. Anything else is put under SELF STUDY and is NOT compulsory reading, but may serve as extra help for those that wish to go further in their studies, or for those who perhaps are writing essays within a specific field later on etc. Pronunciation Material supplied by the Department Writing and Grammar Vannestål, Maria Estling, Essential English Grammar, Lund, Studentlitteratur, 2012, ISBN 978-91-44-11460-6. Literature Picture book seminar: Browne, Anthony. Voices in the Park. D. K. Publishing, 2001. ISBN: 9780789481917 Cole, Babette. Princess Smartypants. Puffin Books, 1996. ISBN: 9780140555264 Jeffers, Oliver. The Incredible Book Eating Boy. Harper Collin’s Children’s Books, 2007. ISBN: 9780007182312 Stieg, William. Sylvester and the Magic Pebble, Aladdin Paperbacks,1987. ISBN: 9780671662691 Novel seminar: Creech, Sharon. Walk Two Moons. Harper Teen, 2003. ISBN: 9780060560133 Sedgwick, Marcus. Midwinterblood. Indigo, 2012. ISBN: 978178060206 Other texts supplied by the Department. Culture Material supplied by the Department in electronic form. Didactics Lundberg, Gun. De första årens engelska. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-11440-8 English-Swedish Dictionaries (many are also to be found in digital format) There will be additional material supplied by the Department in electronic form. SELF STUDY The titles below are not compulsory but recommended for anyone that needs/wants to practise a little extra. Pronunciation Sylvén, Liss Kerstin. The Ins and Outs of English Pronunciation. Lund: Studentlitteratur, 2013. ISBN: 9789144079554 Johansson, Stig & Göran Rönnerdal. Introducing English Pronunciation. Lund: Studentlitteratur, 2005. Johansson, Stig & Göran Rönnerdal. English Pronunciation: A Workbook. Lund: Studentlitteratur, 2005. Johansson & Rönnerdal’s books are published in a British version and an American one. The text is identical in both books, but the accompanying CDs with recordings of the exercises in the books are different. Choose the version that suits you. Grammar Ljung, Magnus & Sölve Ohlander. Gleerups Engelska Grammatik. Stockholm: Gleerups, 2001. ISBN: 91-40-61707-6 Ljung, Magnus & Sölve Ohlander. Gleerups Engelska Grammatik. Övningsbok (svårare version). Stockholm: Gleerups, 2001. ISBN: 91-40-61382-8 Heffernan, James A., John E. Lincoln & Janet Atwill. Writing. A College Handbook. 5th edition. New York: Norton, 2001. ISBN: 0-393-97426-X Murphy, Raymond, English Grammar in Use, 4th Edition, Cambridge University Press, 2012, ISBN 9780521189392 Smitterberg, Erik. Spotting the Error: A Problem-based Workbook on English Grammar and Usage. Lund: Studentlitteratur, 2007. ISBN: 978-91-44-03612-0 Vannestål, Maria Estling, University Grammar of English, Studentlitteratur, 2005, ISBN 978-91-44-03499-7 Literature Gamble, Nikki och Sally Yates. Exploring Children’s Literature. London: Sage, 2008. ISBN: 9781412930130 Culture MacQueen, Donald. Window on the United States. 5th ed. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN: 9789144050522 McCormic, John. Contemporary Britain. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. ISBN: 0230002145 Didactics Cameron, Lynne. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge UP, 2001. ISBN: 9780521774345 Celce-Murica, Marianne. Teaching English As a Second or Foreign Language. 3rd ed. Heine & Heine, 2001. ISBN: 978-0838419922 Estling Vannestål, Maria. Engelska för yngre åldrar. Lund: Studentlitteratur, 2010. ISBN: 978-91-44-05531-2 2012Harmer, Jeremy. How to Teach English. Longman, 1997. ISBN: 9780582287968 Hedge, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford UP, 2000 or later. ISBN: 9780194421720 Lightbown, Patsy M & Nina Spada. How Languages Are Learned. (Oxford Handbook for Language Teachers). Oxford: Oxford UP, 2003. Linnér, Bengt & Katarina Lundin. Klassrummens många språk – att förhålla sig till elevers språkbruk. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-07163-3 Lundahl, Bo. (2012) Engelsk språkdidaktik. Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur, 2012. Sandström, Karyn. Kidworthy Works. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN: 978-91-44-04845-1 Slattery, Mary & Jane Willis. English for Primary Teachers: A Handbook of Activities & Classroom Language. Oxford: Oxford UP, 2001. ISBN: 978-0-19-437563-4 Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups, 2000. Tornberg, Ulrika, Anita Malmqvist & Ingela Valfridsson, eds. Språkdidaktiska perspektiv. Stockholm: Liber, 2009. Dictionaries (you will probably need one for your studies with us but it is free of choice) Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Stockholm: Norstedts Norstedts stora svensk-engelska ordbok. Stockholm: Norstedts Longman Dictionary of Contemporary English.Pearson Ed. Ltd. Please note that the university library gives you on-line access to The Oxford English Dictionary, with some 700,000 words in it. Found in a list on this page: https://katalog.bibl.liu.se/uhtbin/cgisirsi.exe/x/57/0/5?searchdata1=&library=ALL&item_1cat=EREFSPRAKL

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.