Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

972G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Arvidsson

Kursansvarig

Maria Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva skolans roll och funktioner ur ett samhälls-, lärar-, föräldra- och barnperspektiv med fokus på år F-3
- identifiera grunddragen i utbildningssystemets organisation och styrning
- redogöra för grunddragen i utbildningssystemets förändring över tid
- resonera kring hur utbildningssystem inkluderar och exkluderar, sorterar och kategoriserar

Kursinnehåll

Kursen utgörs av fyra delområden (a) utbildningshistoria (b)skolans samhälleliga roll och värdegrund (b) organisation och styrning (d) inkludering, exkludering, sortering och kategorisering i utbildningssystem. Ett kritiskt perspektiv på skola och utbildning präglar kursen.

A
I delområdet behandlas avgörande händelser i svensk utbildningshistoria och förändringar inom svensk skolpolitik, däribland införandet av enhetsskolan och friskolereformen.

B
I detta delområde diskuteras skolans värdegrund och demokratiska fostransuppdrag och hur detta har förändrats till form och innehåll över tid.

C
I detta delområde behandlas utbildningssystemets organisation och styrning på nationell och lokal nivå genom lagar, förordningar och läroplaner och hur dessa förändrats över tid.

D
Inom detta delområde behandlas utbildningssociologiska frågor om hur grundskolan hanterar mångfald med hänseende till kategorier som klass, genus och etnicitet liksom elevers olika förutsättningar att klara skolarbetet. Här diskuteras således innebörder i det som beskrivs som normalt och avvikande. Inom delområdet behandlas lärares yrkesetik som ett av de verktyg att bemöta diskriminering och kränkning skolan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp samt självständiga studier. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Litteraturseminarium 0 hp D
OBL2 Litteraturseminarium 0 hp D
OBL3 Litteraturseminarium/Debattseminarium 0 hp D
OBL4 Litteraturseminarium 0 hp D
OBL5 Seminarium 0 hp D
OBL6 Seminarium 0 hp D
OBL7 Seminarium 0 hp D
STN2 Skriftlig salstentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.