Svenska, 25.5 hp

Swedish, 25.5 credits

972G07

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Aminoff

Kursansvarig

Christina Aminoff, Ulrika Andersson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 3 (HT 2024) 202434-202503 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna  

 • redogöra översiktligt för barnlitteraturens historiska utveckling och samtida förutsättningar
 • redogöra för några litteraturdidaktiska teorier  
 • jämföra och genomföra enkla analyser av skönlitterära texter  
 • redogöra för barnkulturens multimodala former och genomföra enkla analyser av multimodala texter
 • exemplifiera hur estetiska lärprocesser kan integreras i läs- och skrivundervisningen
 • redogöra översiktligt för det svenska språkets ljudstruktur och koppla det till det alfabetiska systemet
 • jämföra hur olika språkliga strukturer kan kommunicera ett innehåll
 • redogöra för språkliga områden av betydelse för barns språk-, läs- och skrivutveckling
 • jämföra och diskutera läroplanens olika delar i förhållande till ämnet svenska
 • beskriva skillnader mellan talat och skrivet språk
 • beskriva faktorer som inverkar på barns språkliga utveckling i den mångkulturella skolan
 • granska och diskutera etablerade modeller för tidig läs- och skrivundervisning
 • granska och diskutera läromedel i ämnet svenska
 • jämföra och diskutera teorier om läs- och skrivutveckling
 • kartlägga och bedöma elevers läs- och skrivfärdigheter
 • redovisa ett projektarbete skriftligt med utvecklad formaliahantering
 • uppmärksamma och identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter
 • värdera och beakta lämpliga pedagogiska insatser för elever med tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande fyra huvudsakliga områden: Förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen, litteratur och textarbete, teorier om läs- och skrivutveckling och modeller för läs- och skrivundervisning, samt läs- och skrivsvårigheter. I kursen studeras biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar barns språkliga utveckling. Här studeras också språkets struktur på olika nivåer, samt skillnader mellan talat och skrivet språk som utgör premisser för att förvärva en skriftspråklig kompetens. Inom området läs- och skrivutveckling studeras framförallt teorier om läs- och skrivmodeller och hur dessa kan omsättas i evidensbaserad tidig läs- och skrivpedagogik. Detta område innehåller också en granskning av läromedel i ämnet svenska. Dessutom sätts läs- och skrivundervisningen in i ett internationellt perspektiv. Barnbokens nutida genrer och dess historiska förutsättningar studeras. I samband härmed läses också om grundläggande litteraturdidaktisk teoribildning, liksom teorier om textanalys och litteratursamtal, samt hur dessa kan tillämpas i praktisk verksamhet. Barns tidiga skrivprocesser och deltagande i varierade multimodala textvärldar diskuteras. Slutligen studeras kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivfärdigheter, vilket dessutom utgör en förutsättning för att kunna uppmärksamma och identifiera tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fältstudier, därutöver ingår arbete i grupp och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig redovisning, salstentamen och redovisning av ett projektarbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
STN6 Skriftl tentamen: salstentamen litteratur o textarbete 4.5 hp U, G
SRE3 Skriftl redovisn: läs- o skrivinlärnings modeller o läromede 3 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: läs- och skrivsvårigheter 2 hp U, G
PRO2 Projektarbete: skriftlig redovisn, kartläggning 10 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig redovisning. Svenska språkets ljudstruktur 2 hp U, G
STN7 Skriftlig salstentamen. Tidig språkutveckling 4 hp U, G

Övrigt

Se litteraturlista under "Övriga dokument"

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.