Matematik 2, 12.5 hp

Mathematics 2, 12.5 credits

972G11

Huvudområde

Matematik Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tuula Koljonen

Kursansvarig

Tuula Koljonen, Ida Mejsholm

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 4 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Matematik, Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- granska och diskutera matematik i förskoleklass och de tidiga skolåren med avseende på innehåll och samhälleligt uppdrag,
- argumentera för val av innehåll, undervisningsmaterial och undervisningsformer i relation till styrdokument och elevers skilda förutsättningar,
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande under de första skolåren,
- jämföra och relatera didaktiska perspektiv och förhållningssätt till grundläggande inlärning och undervisning i matematik,
- argumentera för forskningens relevans för undervisning och lärande i matematik och visa hur denna kan omsättas i en pedagogisk praktik,

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur matematik gestaltas i styrdokument samt i förskoleklassens och grundskolans praktik. Olika förhållningssätt till lärande och undervisning i förhållande centralt innehåll för skolår F-3 bearbetas i kursen. Den studerande analyserar didaktiska verktyg. Ett genomgående tema i kursen är teorier om barns begreppsutveckling samt tal- och rumsuppfattning. Vidare behandlas elevers olikheter i relation till exempelvis genus, klass, etnicitet och normalitet/avvikelse och dess inverkan på lärande och undervisning i matematik. I kursen ingår också olika kartläggningsinstrument och former för bedömning av elevers kunnande i matematik. I kursen bearbetar studenten frågeställningar som relaterar till undervisning och lärande i matematik genom att ta del av minst tre vetenskapliga artiklar från nationella och internationella tidskrifter.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder samt arbete enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning samt skriftlig salstentamen.

Slutbetyg på kurs bestäms av betyg på den skriftliga salstentamen samt minst en av följande: skriftlig redovisning, muntlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig salstentamen 7 hp U, G, VG
SRE4 Skriftlig kartläggning och analys av barns matematiska kunsk 2 hp U, G
SRE1 Skriftlig redovisning: Granskning av forskning 1.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska kursuppgifter 0 hp D
MRE3 Muntlig redovisning: Uppföljning av kartläggning 2 hp U, G, VG

Slutbetyg på kurs bestäms av betyg på den skriftliga salstentamen samt minst en av följande: skriftlig redovisning, muntlig redovisning.

Ordinarie litteratur

Böcker

Arnell, Sofie, (2021) Elevers möten med matematik : en studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1. Upplaga 1 Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2021

ISBN: 9789179296056, 16542029, 16542029

Bergius, Berit, Emanuelsson, Lillemor, Emanuelsson, Göran, (2008) Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik. Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2008

ISBN: 9789185143078

Engvall, Margareta, (2013) Handlingar i matematikklassrummet : en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 2013

ISBN: 9789175194936, 16542029, 16542029

Grevholm, Barbro, Björklund, Camilla, (2014) Lära och undervisa matematik : från förskoleklass till åk 6. 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102481

Koljonen, T., (2002) Finnish mathematics curriculum materials and teachers’ interaction with them in two cultural-educational contexts. Åbo Akademi

ISBN: ISBN: 9789521240010

https://www.doria.fi/handle/10024/178511?locale=lsv

Löwing, Madeleine, (2017) Grundläggande aritmetik : matematikdidaktik för lärare. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144091181

McIntosh, Alistair, (2020) Förstå och använda tal : en handbok. Upplaga 2 Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, [2020]

ISBN: 9789185143405

Roos, Helena, (2020) Inkluderande matematikundervisning. Första utgåvan Stockholm : Natur & Kultur, [2020]

ISBN: 9789127828001

Solem, Ida Heiberg, Alseth, Bjørnar, Nordberg, Gunnar, Lindelöf, Inger, (2011) Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144068466

Artiklar

Vetenskapliga artiklar, texter och dokumentet tillkommer enligt lärares anvisningar.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.