Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, 8.5 hp

Educational Sciences 2, Development and Learning, 8.5 credits

972G17

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Victoria Stenbäck

Kursansvarig

Victoria Stenbäck, Ann-Sofi Wedin

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2024) 202437-202443 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2024) 202437-202443 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för olika perspektiv på utveckling
 • redogöra för olika perspektiv på motivation
 • redogöra för olika perspektiv på lärande
 • redogöra för hur mångfald påverkar undervisningens villkor
 • relatera teorier och begrepp inom utveckling och lärande till undervisningspraktiken, med fokus på år F-3
 • diskutera hur den pedagogiska psykologin kan användas som ett professionellt verktyg för att leda och stödja elevers lärande
 • uttrycka sig akademiskt i skrift på grundläggande nivå.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på grundläggande teorier och begrepp för utveckling, motivation och lärande. Frågor om lärande i relation till sociala och kulturella faktorer belyses samtidigt. Dessutom relateras begreppen utveckling och lärande till undervisningspraktiken med fokus på år F-3. Kursen består av följande moment: (a) Introduktion till pedagogisk psykologi och dess forskningsmetoder, (b) Behavioristiska, konstruktivistiska, sociokulturella och kognitiva synsätt på lärande, (c) Elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling, (d) Elevers olika förutsättningar för lärande med avseende på exempelvis social bakgrund, genus och etnicitet (e) Motivation i relation till lärande och undervisning samt (f) Undervisningsstrategier, t.ex. utomhuspedagogik och estetiska lärprocesser (g) Lärande i relation till digitala verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och artikelläsning, liksom i form av arbete i grupp och självständiga studier. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen och skriftliga individuella uppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen 7 hp U, G, VG
SRE1 Skriftliga individuella uppgifter 1.5 hp U, G
OBL2 Seminarieserie 0 hp D

Böcker

Litteraturlistan är preliminär.

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Woolfolk, Anita, Karlberg, Martin, (2015) Pedagogisk psykologi Harlow : Pearson, 2015

ISBN: 9780273761860

Artiklar

Fawcett, L.M., Garton, A.F., The effect of peer collaboration on children's problem-solving ability British Journal of Educational Psychology. Vol 75(2), 2005, sid 157-169.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/000709904X23411/full

Luiselli, J.K., Putnam, R.F., Handler, M.W., Feinberg, A.B., Whole-school positive behaviour support: Effects on student discipline problems and academic performance Educational Psychology. Vol 25(2-3), 2005, sid 183-198.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0144341042000301265

Postholm, M. B., The teacher's role when pupils work on task using ICT in project work Educationel Research. Vol 48(2), 2006, sid 155-175.

http://ldt.stanford.edu/~educ39107/hiroshis/project_documents_backup/partA/ReferencesCited/PostholmMB_2006_TeachersRole.pdf

Webbsidor

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813

Reviderad 2017

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.