Samhällsorienterande ämnen 2, 13.5 hp

Social Science 2, 13.5 credits

972G21

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Arvidsson

Kursansvarig

Maria Arvidsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 2 (VT 2024) 202415-202423 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 2 (VT 2024) 202415-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för hur plats, tid och identitet ges olika betydelser utifrån geografiska och historiska exempel
- redogöra för och praktiskt-estetiskt visa hur närmiljön kan tas som utgångspunkt i SO-undervisning
- förklara samspel mellan natur- och kulturgeografiska förhållanden ifråga om människans bosättning och försörjning med beaktande av hållbar utveckling
- redogöra för hur kartor är konstruerade och hur de kan användas i allmänhet och i undervisning i F-3 i synnerhet

- diskutera ett urval läromedel och dess användbarhet i SO-undervisningen F-3

- använda grundläggande källkritiska metoder
- redogöra för grunddragen i människans äldsta historia, med fokus på utvecklingen i Norden
- diskutera och planera enskilda ämnesmoment i geografi och historia F-3 utifrån föreliggande styrdokument
- didaktiskt motivera olika arbetsformers användbarhet i SO-undervisningen F-3

Kursinnehåll

I kursen behandlar och problematiserar studenten föreställningar om plats och identitet utifrån geografiska, och historiska exempel. Det lokala rummet och hemorten är centralt. SO-undervisning i grundskolans år F-3 med avseende på styrdokument, olika ämnestraditioner, centrala begrepp, arbetsformer, källkritik, läromedel samt stoffurval studeras och diskuteras. Den studerande problematiserar och fördjupar sina kunskaper om epokerna stenålder, bronsålder och järnålder. I samband med detta lyfter den studerande även frågor kring barns tidsuppfattning. 

I kursen studeras naturlandskapets uppkomst och karaktäristik, i synnerhet samspelet mellan naturlandskapet och mänsklig verksamhet. Även det urbana landskapet studeras och problematiserats utifrån platsbegreppet och hållbar utveckling. Fältstudier/exkursion används som ett pedagogiskt verktyg vid analys av olika landskap. Den studerande undersöker kartan och globen som kunskapsverktyg och relaterar den till barns omvärldsuppfattning.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och exkursioner, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig salstentamen. För att erhålla betyget väl godkänt på hel kurs krävs väl godkänt på båda uppgifterna Skriftlig redovisning och Skriftlig tentamen.

 

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL3 Kartografiverkstad 0 hp D
OBL4 Litteraturseminarium, Källor och metod 0 hp D
OBL5 Litteraturseminarium, Platsseminarium 0 hp D
OBL6 Laboration, Geologi 0 hp D
SME5 Skriftlig och muntlig redovisning, exkursion 3 hp U, G
SRE2 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG
SME6 Skriftlig och muntlig redovisning. Lokalhistorisk uppgift 3.5 hp U, G
SRE3 Skriftlig tentamen 4 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam och Studieinfo/Övriga dokument.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.