Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Science 6, Special Education, 7.5 credits

972G23

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marie Jonsson

Kursansvarig

Marie Jonsson, Kristin Westerholm

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla O
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för nationella styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet samt internationella överenskommelser gällande barns rättigheter och delaktighet,
 • analysera möjligheter och hinder för elevers lärande utifrån olika teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp
 • reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter samt identifiera möjligheter och hinder för elevers utveckling och lärande
 • identifiera och, i samverkan med andra, tillgodose elevers specialpedagogiska behov , inbegripet elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • diskutera och föreslå specialpedagogiska insatser på organisations-, grupp- och individnivå

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk organisation och verksamhet såväl i ett historiskt som i ett nutida perspektiv. Svenska styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i svårigheter, och som är i behov av specialpedagogiska insatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd, studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och teoretiska perspektiv definieras och diskuteras i relation till praktisk specialpedagogisk verksamhet på organisations-, grupp- och individnivå. Det professionella förhållningssättet i kursen utgår från att skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer och att förebygga, identifiera och tillgodose specialpedagogiska behov i samverkan med andra. Möjligheter och hinder för barns utveckling och lärande, inbegripet barn med neuropsykiatriska svårigheter, diskuteras. Pedagogiska redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av specialpedagogiska insatser, till exempel digitala verktyg och hjälpmedel, olika former av extra anpassningar och pedagogisk dokumentation studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer innebär föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbete samt individuella studier.

Obligatoriska moment:
Seminarier

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen 4.5 hp U, G, VG
OBL2 Obligatoriskt moment: seminarier 3 hp U, G

Övrigt

Se litteraturlista under "Övriga dokument".

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.