Examensarbete 1, Svenska, 15 hp

Thesis 1, Swedish, 15 credits

972G27

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Mindedal

Kursansvarig

Annika Mindedal

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 6 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Linköping, Valla V
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 6 (VT 2024) 202404-202413 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Svenska språket

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Särskild information

Förkunskapskraven ska vara uppnådda senast fredag v. 50 terminen innan kursen ges. 

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förkunskapskrav

Utbildningsvetenskaplig kärna 1 , Allmändidaktik: Godkänd examination som examinerar förmågan att skriftligt formulera en sammanhängande text och använda grundläggande referensteknik.
Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande: Godkänd examination som examinerar förmågan att uttrycka sig akademiskt i skrift på grundläggande nivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • formulera en svenskdidaktisk problemställning
 • identifiera, välja och analysera såväl nationella som internationella vetenskapliga texter som är relevanta för problemställningen
 • motivera syfte, avgränsningar, urval och perspektiv för arbetet
 • presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
 • kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt när det gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre vetenskapligt arbete inom svenska med didaktisk inriktning. Studenten formulerar en forskningsbar problemställning inom ett område med relevans för lärarprofessionen. Studenten väljer såväl nationella som internationella vetenskapliga texter i relation till formulerad problemställning och tillämpar ett analytiskt förhållningssätt i relation till dessa texter. Studenten granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning, föreläsningar och seminarier samt litteraturstudier. Arbetet genomförs parvis.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
OPPO Opponentskap 0 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne, (2013) Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap : vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar 1. utg. Stockholm : Natur & Kultur, 2013

ISBN: 9789127134119

Hartman, Sven, Author, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Originator, (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter

ISBN: 9127094650, 9789127094659

Schött, Kristina, (2015) Studentens skrivhandbok 3. [bearb.] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147114085

Artiklar

Bogner, K., Raphael, L., Pressley, M., How Grade 1 Teachers Motivate Literate Activity by Their Students Vol 6:2 (2002), sid 135-166
Holmlander, M. & Holmlander, M., Motivation för läsning: En litteraturstudie kring elevers motivation för läsning i år F-3 Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande 2015

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A927689&dswid=-5516

Kompletterande litteratur

Böcker

Bjurwill, Christer, (2001) A, B, C och D : vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser Lund : Studentlitteratur, 2001 ;

ISBN: 9144015747, 9789144015743

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder Upplaga 3 Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147112067

Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Lagerhammar, Ann, (2018) Att skriva en bra uppsats Upplaga 4 Stockholm : Liber, [2018]

ISBN: 9789147113644

Trost, Jan, (2014) Att skriva uppsats med akribi 4., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144101170

Webbsidor

Karolinska institutet, Värdera information https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information
Linköpings universitet, Guider och stöd https://liu.se/biblioteket/guider-och-stod

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.