Musik 2, 15 hp

Music 2, 15 credits

973A03

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Östling

Kursansvarig

Simon Östling

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202434-202443 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Särskild information

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande
• på en grundläggande nivå kunna omsätta en notbild i ett korrekt klingande resultat och kunna skapa musik med skilda musikaliska verktyg och uttryck
• utifrån aktuell forskning och läroplanens syften och innehåll kunna argumentera för och motivera värdet av musikalisk verksamhet
• kunna integrera musikaliska arbetssätt med pedagogiskt arbete i övriga ämnen
• vara förtrogen med läroplanens kursplan i musik och känna till hur bedömningskriterier och betygssättning i musik ska tillämpas och kommuniceras
• kunna söka, läsa och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom det musikaliska området samt ha genomfört och dokumenterat en mindre empirisk undersökning om musik i skolan
• kunna ge tydliga instruktioner och ta vara på musikämnets möjligheter till lärande samt kunna analysera det egna pedagogiska ledarskapet.

Kursinnehåll

Kursen har ett genomgående didaktiskt perspektiv. Den omfattar såväl bruksspel i piano som ensemblespel och musikskapande. Reflektioner kring musikaliskt lärande relateras till forskning och styrdokument samt till begreppen genus och etnicitet.

Förutom musikämnets egenvärde behandlas dess möjligheter till samarbete med andra ämnen. Kursen vill ge medvetenhet och kunskap om bedömning och betyg i musikämnet samt om relevant utrustning och material i en musiksal. En musikalisk föreställning med pedagogisk relevans planeras, genomförs och utvärderas. Genom skrivande av och opponerande på en rapport tillämpas ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunskaper om problemställningar, metoder och forskningsetik.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är varierande och organiseras som enskilt arbete och som arbete i grupp. I kursen förekommer föreläsningar, verkstäder, seminarier samt studier av litteratur. Dessutom finns övande inslag av studentstyrda aktiviteter i form av litteraturseminarier och verkstäder.

Examination

Examinationen sker genom muntliga redovisningar, praktiska uppgifter samt skriftliga individuella uppgifter.

För betyget VG på hel kurs krävs VG på GRE3 samt G på övriga moment.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE3 Rapport 2 hp U, G, VG
SRE1 Betyg och bedömning 2 hp U, G
GRE3 Bruks- och ensemblespel 7.5 hp U, G, VG
GRE4 Musikskapande 3.5 hp U, G, VG
OBL2 Litteraturseminarium 0 hp D
Samtliga titlar är obligatoriska! Grahn, M & Öfverström, C (2007) Musiskt lärande. Linköpings universitet: Skapande vetande → Kan också laddas ner från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-96585 Hanken, I M & Johansen, G (1998) Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag → OBS Kommer att kopieras upp och delas ut! Lindstrand, F & Selander, S (red) (2009). Estetiska lärprocesser - upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Stockholm: Fritzes Stukát, S (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur Uddén, B (2004) Tanke – Visa – Språk. Lund: Studentlitteratur Att ladda ner från internet: Olsson, B (2010) Bedömning i estetiska ämnen – mer än bra eller dålig konst eller musik, ur Stiftelsen SAF/Lärarförbundet: Forskning om undervisning och lärande 3, januari 2010 http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/3BE6BA1282C45E40C1257705001BAD95/$FILE/FUL3_Bedomning.pdf Skolverket (2011) Diskussionsunderlag till kursplanen i ämnet musik http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2541 Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i musik http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2561 Skolverket (2012) Bedömningsstöd i musik http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-7-9/bedomningsstod/praktiskt-estetiska-amnen/musik

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.