Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 7.5 hp

Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 7.5 credits

973A08

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anja Thorsten

Kursansvarig

Anja Thorsten, Johanna Lundqvist

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202444-202448 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Särskild information

 

 

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva och jämföra olika teorier, begrepp och perspektiv för utveckling och utvärdering av skolan.
- använda begrepp och teorier från forskning och aktuella styrdokument för att analysera och kritiskt granska skolutvecklings- och utvärderingsprojekt.
- problematisera skolutveckling och utvärdering på mikro- och makronivå och dra slutsatser för den egna professionen.
- planera och utforma ett skolutvecklingsprojekt med relevans för skolår 4-6.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom två examinationer
- en muntlig examination som behandlar skolutveckling och utvärdering av skolan
- ett projektarbete där studenten designar ett utvärderingsprojekt 
 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning: projektarbete 4.5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarium 0 hp D
MRE1 Muntlig redovisning: projektarbete 3 hp U, G

Böcker

Carlgren, Ingrid, (2017) Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study. Första upplagan Malmö : Gleerups, [2017]

ISBN: 9789140695888

Finns som pdf i kursrummet

Håkansson, Jan, (2017) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder. Andra upplagan [Lund] : Studentlitteratur, [2017]

ISBN: 9789144121130

Sandberg, Bo, Faugert, Sven, (2020) Perspektiv på utvärdering Fjärde upplagan Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144135991

Timperley, Helen, Sjösten, Lisa, (2019) Det professionella lärandets inneboende kraft. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144133904

Artiklar

Schildkamp, K., Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps Educational Research (Educational Research, 3 July 2019, 61(3):257-273)

Webbsidor

OECD (2018)., PISA. Programme for International Student Assessment. http://www.oecd.org/pisa/

Hämtad den 9 september 2021.

Schleicher, A. (2012). , Använd data för att bygga bättre skolor. https://www.google.com/search?q=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&rlz=1C1GCEB_enSE851SE851&oq=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&aqs=chrome..69i57j33l2.338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Filmad Jul 2012, Posted Feb 2013, TEDGlobal 2012. Hämtad den 20 september 2020. 

Skolinspektionen (2020). , Råd och vägledning/undervisning https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/

Hämtad den 9 september 2021.

Skolverket (2015). , Kvalitetsarbete i praktiken, https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b50e/1553965962840/pdf3381.pdf

Hämtad den 9 september 2021 

Skolverket (2020a), Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Alla fem klickbara flikar). https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp

Hämtad den 9 september, 2021.

Skolverket (2020b), , Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling

Hämtad den 9 september 2021. 

SOU 2018:19. , Forska tillsammans. Samverkan för lärande och förbättring. https://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/1e0e6381c554497ab51eeeb13d36b1ce/sou-2018_19.pdf

 Hämtad den 24 september 2020 (Läs sid 21-32)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.