Examensarbete 2, Matematik, 15 hp

Thesis 2, Mathematics, 15 credits

973A18

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rickard Östergren

Kursansvarig

Rickard Östergren, Joakim Samuelsson

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 8 (VT 2023) 202307-202323 Svenska Linköping V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Särskild information

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

Godkänt examensarbete 1 (forskningskonsumtion) inom matematik.

Lärandemål

Efter avslutande kurs skall den studerande kunna:

- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning
- formulera en forskningsbar problemställning som bygger på analys av nationell och internationell forskning
- välja och argumentera för lämpliga metoder för insamling och analys av data
- självständigt argumentera för avgränsningar och val av perspektiv
- tillämpa etablerade forskningsetiska principer
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt
- presentera och försvara sitt vetenskapliga arbete
- populärvetenskapligt presentera sitt vetenskapliga arbete
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning av tidigare studier och erfarenheter under utbildningen. I kursen vägleds den studerande successivt vad gäller den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett längre vetenskapligt arbete inom matematik med ämnesdidaktisk inriktning. Studenten samlar in/producerar eget empiriskt material (forskningsproduktion). Studenten läser, granskar och ger återkoppling på såväl utkast som färdiga uppsatser som andra studenter har skrivit. I slutet av kursen ingår även att genomföra en populärvetenskaplig presentation av arbetet för lärare på en skola.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats, opposition av annan uppsats samt en populärvetenskaplig presentation av det egna vetenskapliga arbetet.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPS1 Uppsats 15 hp U, G, VG
RESP Respondentskap 0 hp U, G
OPPO Opponentskap 0 hp U, G
OBL1 Obligatoriskt moment 0 hp D

Kompletterande litteratur

Böcker

Bjurwill, Christer, (2001) A, B, C och D : vägledning för studenter som skriver akademiska uppsatser Lund : Studentlitteratur, 2001 ;

ISBN: 9144015747, 9789144015743

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Hartman, Sven G., (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 1. utg. Stockholm : Natur och kultur, 2003

ISBN: 9127094650, 9789127094659

Jarrick, Arne, Josephson, Olle, (1996) Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter 2., [översedda] uppl. Lund : Studentlitteratur, 1996 ;

ISBN: 9144268424, 9789144268422

PIUS, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, (2006) Skrivråd
Rienecker, Lotte, Stray Jörgensen, Peter, Hedelund, Lis, (2014) Att skriva en bra uppsats 3., omarb. uppl. Lund : Liber, 2014

ISBN: 9789147111510

Trost, Jan, (2014) Att skriva uppsats med akribi 4., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144101170

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.