Teknik, 7.5 hp

Technology, 7.5 credits

973A24

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Cecilia Axell

Kursansvarig

Cecilia Axell

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 7 (HT 2024) 202434-202438 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

AXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

• Redogöra för teknikens särart som mänsklig aktivitet och som kunskapsområde.
• Identifiera och beskriva karakteristiska drag inom teknikutvecklingen samt drivkrafterna bakom denna.
• Beskriva och problematisera teknikens växelverkan mellan individ, samhälle och natur samt mellan olika tekniska system utifrån såväl nutida som historiska sammanhang.
• Självständigt identifiera och analysera större tekniska system i vardagen som utgångspunkt för lärande.
• Konstruera, kommunicera och värdera grundläggande tekniska lösningar med hjälp av tal, skrift, skisser, bilder, modeller och digitala verktyg.
• Kritiskt granska och diskutera olika illustrationer och representationer av teknik i relation till skolans styrdokument i ämnet teknik.
• Reflektera kring och analysera val av innehåll och undervisningsformer och utifrån detta planera och redovisa undervisningsmoment med tekniskt innehåll baserat på didaktisk forskning och nationella styrdokument.

Kursinnehåll

I hela kursen relateras innehåll och arbetsformer till teknikens didaktik. Kursen tar upp elevers tankar och lärande om och i teknik liksom hur utvecklandet av ett eget tekniskt kunnande och medvetenhet bidrar till individers tekniska bildning. I kursen får studenterna pröva olika former av pedagogiska verktyg samt reflektera över hur dessa kan analyseras utifrån ett teknikdidaktiskt perspektiv och omvandlas till egen undervisning i årskurs 4-6. Kursen fokuserar på några huvudområden såsom teknisk förändring, artefakter, komponenter, system, tekniska lösningar samt teknik, människa, samhälle och miljö. Därtill ges också en introduktion till programmering, exempelvis för styrning, samt digitala system och tjänster. Utifrån dessa områden behandlas flera av teknikens mest grundläggande begrepp som exempelvis behov, drivkrafter och villkor. Genom dessa belyses även teknikens särart och dualistiska karaktär, liksom teknik i relation till etik, genus, natur och hållbar utveckling utifrån ett nutida, ett historiskt samt ett globalt perspektiv. Vidare berörs kopplingen mellan enskilda komponenter, mindre tekniska system samt deras plats i större sociotekniska system. Olika tekniska arbetsformer i form av konstruktionsarbete/laboration och teknisk dokumentation av olika slag belyses i kursen, liksom hur dessa ger olika möjligheter till lärande och kommunikation av teknisk kunskap, exempelvis med hjälp av digital storytelling. Kursen tar även upp progression, bedömning och betygssättning av elevers teknikkunskaper. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, övningar, verkstäder/laborationer samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning, individuell 4 hp U, G, VG
SME4 Konstruktionsövningar/labb/workshops, gruppvis 1 hp U, G
SME1 Muntlig och skriftlig uppgift, gruppvis 2.5 hp U, G
Litteraturlista publiceras på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.