Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Kunskapsbedömning, 7.5 hp

Educational Sciences 3, Educational Assessment, 7.5 credits

973G03

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Alm

Kursansvarig

Fredrik Alm

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 1 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Västervik O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 1 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Nyköping O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 (Studieort Linköping) 1 (HT 2023) 202344-202348 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för nationella riktlinjer som finns för lärares arbete med kunskapsbedömning inom de obligatoriska skolformerna med fokus på år 4-6.
- identifiera faktorer som kan påverka bedömningars saklighet och likvärdighet.
- beskriva hur bedömning av elevers lärande kan gå till och vad det är som ska bedömas
-använda bedömningsteoretiska begrepp och modeller för att analysera användning och konsekvenser av kunskapsbedömningar.
- relatera utbildningsvetenskaplig forskning om kunskapsbedömning till frågor som rör lärares arbete med bedömning och betygssättning.
- redogöra för utveckling och användning av olika bedömningsformer.
- diskutera etiska aspekter i samband med lärares arbete med bedömningar och betygssättning.

Kursinnehåll

I kursen studeras klassrumsbedömning och betygsättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Kursen behandlar lärares formella bedömningsuppdrag, så som det formuleras i aktuella styrdokument, och vad det uppdraget innebär i yrkespraktiken med fokus på arbete i årskurs 4-6. I kursen studeras grundläggande teorier om mätning och kunskapsbedömning. Dessa teorier används primärt för att förstå de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att vid bedömning och betygsättning vara rättvis och saklig med bl. a. avseende på klass, genus och etnicitet. Kursen belyser och problematiserar kunskapsbedömningars skilda funktioner, betydelser och konsekvenser för undervisning och lärande. I första hand fokuseras klassrumsbedömningar, men även nationella prov och internationella kunskapsmätningar uppmärksammas. En annan del i kursen rör bedömningar med olika syften, samt insamling och värdering av varierande typer av bedömningsunderlag. Även återkoppling och bedömning som pedagogiskt redskap utgör ett innehåll. Kursen består av fyra delområden: (a) bedömning inom grundskolan – direktiv, forskning och undervisning, (b) saklig, likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning (c) kunskapsbedömningars syften och användning av olika bedömningsmetoder, och (d) dokumentation och kommunikation av elevers kunskapsutveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, självständiga studier samt fältuppgift. Vidare används digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen, muntlig tentamen och obligatoriskt seminarium.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftliga individuella uppgifter 2.5 hp U, G
OBL3 Seminarieserie 0 hp D
OBL2 Obligatoriskt moment 0 hp D
OBL1 Obligatoriskt seminarium 0 hp D
MTN1 Muntlig tentamen: individuell examination i grupp 5 hp U, G, VG

Böcker

Hirsh, Åsa, (2016) Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147115136

McMillan, James H., (2018) Classroom assessment : principles and practice that enhance student learning and motivation. Seventh edition [Boston] : Pearson, [2018]

ISBN: 9780134523309

Övrigt

Övrig information om litteratur, se kursrummet i Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.