Svenska, 30 hp

Swedish, 30 credits

973G05

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Winzell

Kursansvarig

Helen Winzell

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 2 (VT 2023) 202304-202337 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • redogöra för berättandets och läsningens funktion för barns och ungas språkutveckling
 • beskriva faktorer av betydelse för barns språkliga utveckling
 • exemplifiera hur några estetiska lärprocesser kan stödja språk- läs- och skrivutveckling samt litteraturläsning
 • redogöra för några teoretiska faktorer av betydelse för läsförståelse
 • beskriva några faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter med särskild betoning på läsförståelse
 • diskutera några olika modeller för att främja elevers läsförståelse och skrivande
 • kartlägga och dokumentera elevers läs- och skrivfärdigheter med särskilt fokus mot läsförståelse
 • granska elevtexter med stöd av teorier från aktuell forskning om barns och ungdomars skrivande
 • beskriva hur skriv- och litteraturdidaktiska teorier på olika sätt kan omsättas i skolans praktik
 • redogöra för svenska språkets grammatiska struktur genom användning av grundläggande språkvetenskapliga begrepp
 • analysera kortare texter med stöd av grammatiska grundbegrepp
 • jämföra språkliga drag i de nordiska språken och i svenska dialekter  
 • beskriva och förklara språklig variation och förändring 
 • redogöra för grundläggande litteraturdidaktiska teorier
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och moderna former
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteratur
 • analysera texter med utgångspunkt i genrer och texttypers särdrag
 • redogöra för några teorier och modeller för bedömning av elevers läsning och skrivande
 • självständigt sammanställa teorier och erfarenhetsbaserad kunskap om läsning, skrivande och litteratur

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier om läs- och skrivutveckling liksom teorier och metoder för läs- och skrivundervisning. De studerande kartlägger elevers läs- och skrivfärdigheter och identifierar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Ytterligare inslag är att studera faktorer av betydelse för barns språkliga utveckling såsom flerspråkighet och socioekonomisk bakgrund.

Kursen innehåller även grundläggande studier i svenska språkets struktur på ord-, sats- och textnivå. Enklare analyser av texter med avseende på deras byggnad och struktur görs av de studerande samtidigt som fokus också läggs på hur lärare kan arbeta med både elevtexter och andra texter i klassrummet. De studerande analyserar, värderar och bedömer professionella texter såväl som elevtexter med stöd i aktuell forskning. Jämförelser mellan de nordiska språken görs av de studerande liksom mellan svenska dialekter och andra språkliga varianter. Studier av genus-, klass-, och etnicitetsaspekter av det svenska språket görs också. I kursen ingår att den studerande ska redogöra för och tillämpa bedömning i ämnet svenska. Även aktuella kursplaner i ämnet behandlas. 
Kursen innehåller också de studerandes eget skrivande i några specifika genrer. Även ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i de studerandes textproduktion. 

Barn- och ungdomsbokens historiska förutsättningar och moderna och digitala gestaltningar studeras och kopplas till skolans värdegrund. Dessutom behandlas grundläggande litteraturdidaktiska teorier, liksom litterär textanalys och litteratursamtal. Ett flerspråkighetsperspektiv på språk och litteratur genomsyrar kursen.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och workshops, samt arbete i grupp och enskilt. 

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, salstentamen och hemtentamen.

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande poängen inklusive SRE7.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE2 Gestaltande redovisning 0.5 hp U, G
SRE8 Skriftlig redovisning Grammatikdidaktik 1 hp U, G
SRE7 Skriftlig redovisning: Didaktiskt arbete 6 hp U, G, VG
SRE6 Skriftlig redovisning: Litteratur och skrivande 2 hp U, G
STN7 Skriftlig tentamen: Språk, språksociologi 3 hp U, G
STN5 Skriftlig tentamen: Litteratur 6 hp U, G, VG
STN2 Skriftlig tentamen: Salstentamen Grammatik 4 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen Läs-och skrivinlärning 7.5 hp U, G, VG
OBL6 Närvaro seminarier delkurs 2 (litteratur) 0 hp D
OBL7 Närvaro seminarier delkurs 3 (språk) 0 hp D
OBL8 Närvaro seminarier delkurs 4 (språk- och litteraturdidaktik) 0 hp D
OBL9 Närvaro seminarier delkurs 1 (läs- och skrivinlärning) 0 hp D

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.