Svenska, 30 hp

Swedish, 30 credits

973G05

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helen Winzell

Kursansvarig

Helen Winzell

Studierektor eller motsvarande

Maritha Johansson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 2 (VT 2024) 202404-202437 Svenska Linköping, Valla O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 2 (VT 2024) 202404-202437 Svenska Västervik O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 2 (VT 2024) 202404-202437 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för faktorer av betydelse för elevers språk-, läs- och skrivutveckling med särskild betoning på läsförståelse respektive skrivande
 • identifiera tecken på läs- och skrivsvårigheter
 • redogöra för modeller och strategier av betydelse för läsförståelse och skrivande
 • planera och motivera undervisning som stöttar elevers läsande och skrivande
 • kartlägga och bedöma elevers läs- och skrivkunskaper med särskilt fokus mot läsförståelse respektive skrivande
 • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och moderna former
 • analysera barn- och ungdomslitteratur
 • redogöra för grundläggande litteratur- och skrivdidaktiska teorier 
 • redogöra för några teorier och modeller för bedömning av elevers läsning och skrivande
 • analysera olika typer av texter avseende typiska och alternativa särdrag
 • granska elevtexter med stöd av teorier från aktuell forskning 
 • redogöra för och problematisera hur skriv- och litteraturdidaktiska teorier på olika sätt kan omsättas i skolans praktik
 • göra grundläggande grammatiska analyser
 • diskutera och exemplifiera grammatikens funktion i svenskundervisningen
 • redogöra för och förklara olika typer av språklig variation och förändring 
 • planera och motivera undervisning om språklig variation och förändring
 • ge exempel på hur estetiska lärprocesser kan stödja litteraturläsning samt språk- läs- och skrivutveckling 
 • självständigt sammanställa teorier och erfarenhetsbaserad kunskap om läsning, skrivande och litteratur.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier om läs- och skrivutveckling liksom teorier och metoder för läs- och skrivundervisning. Här ingår kartläggning av elevers läs- och skrivfärdigheter samt övning i att identifiera tecken på läs- och skrivsvårigheter. Dessutom behandlas faktorer av betydelse för barns språkliga utveckling såsom flerspråkighet och socioekonomisk bakgrund.

Barn- och ungdomslitteraturens historia och moderna och digitala gestaltning studeras och kopplas till skolans värdegrund. Dessutom behandlas grundläggande litteraturdidaktiska teorier, liksom litterär textanalys och litteratursamtal. Litteraturdidaktiska frågeställningar diskuteras även i relation till skolans värdegrund.

Vidare diskuteras hur lärare kan arbeta med både elevtexter och andra texter i klassrummet. I detta arbete ingår analys, värdering och bedömning av elevtexter och andra texter med avseende på deras byggnad och struktur. Detta görs utifrån skrivdidaktiska frågeställningar med stöd i aktuell forskning. Utöver det akademiska skrivande som tillämpas i kursens olika skriftliga uppgifter, innehåller kursen möjlighet att skriva olika typer av text som förekommer i skolans undervisning. 

Kursen innehåller även grundläggande studier i svenska språkets struktur på ord-, sats- och textnivå. Här ingår enklare grammatiska analyser, och grammatikens funktion i svenskundervisningen behandlas.

I kursen ges dessutom en språkhistorisk orientering samt studier av nordiska språk, minoritetsspråk, svenska dialekter och andra språkliga varianter. Här ingår genus-, klass-, och etnicitetsaspekter av språket. 

Bedömning i ämnet svenska behandlas utifrån aktuella kursplaner, och kursen innehåller moment med ett flerspråkighetsperspektiv på språk och litteratur.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och workshops, gruppvis arbete samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning, gestaltande redovisning, skriftlig salstentamen samt skriftlig hemtentamen. 

För Väl godkänt krävs Väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundande momenten inklusive momentet Skriftlig redovisning: Didaktiskt arbete.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
GRE3 Gestaltande redovisning: Estetiska lärprocesser 1 hp U, G
MR01 Muntlig redovisning: Litteratur- och skrivdidaktik 1.5 hp U, G
MR02 Muntlig redovisning: Grammatik i svenskundervisningen 1 hp U, G
SR01 Skriftlig redovisning: Didaktiskt arbete 3 hp U, G, VG
SR02 Skriftlig redovisning: Litteratur och skrivande i praktiken 3 hp U, G
OB01 Aktiv närvaro seminarier (läs- och skrivinlärning) 0 hp D
OB02 Aktiv närvaro seminarier (litteratur och litteraturdidaktik) 0 hp D
OB03 Aktiv närvaro seminarier (grammatik och grammatikdidaktik) 0 hp D
OB04 Aktiv närvaro seminarier (språklig variation och förändring) 0 hp D
TEN1 Skriftlig tentamen: Salstentamen Läs-och skrivinlärning 7.5 hp U, G, VG
TEN2 Skriftlig tentamen: Litteratur 6 hp U, G, VG
TEN3 Skriftlig tentamen: Salstentamen Grammatik 4 hp U, G, VG
TEN4 Skriftlig tentamen: Språk, språksociologi 3 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.