Engelska, 30 hp

English, 30 credits

973G06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Strääf

Kursansvarig

Maria Strääf

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 3 (HT 2023) 202338-202410 Svenska Linköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- kommunicera skriftligt på engelska där stil, grammatiska strukturer, vokabulär och språklig nivå är anpassade till situation och mottagare
- uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt brittiska eller amerikanska uttalsnormer
- identifiera och rätta språkliga fel
- definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska och grammatiska termer och begrepp
- redogöra för framväxten av några generella språkdidaktiska strömningar
- formulera en relevant frågeställning i en enklare litteraturvetenskaplig uppsats
- behärska formaliahantering i användandet av källtexter i uppsatsskrivning
- demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samhällsstruktur, vardagsliv och traditioner i Storbritannien och USA
- på engelska redogöra för brittisk och amerikansk kultur utifrån aktuella tidningsartiklar och annan sakprosa
- diskutera på engelska samhällsrelevanta teman såsom exempelvis etnicitet, klass, genus, sexuell läggning och etiska problemställningar utifrån innehållet i engelskspråkig barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur
- bearbeta och analysera engelskspråkig skönlitteratur utifrån givna frågeställningar
- tillämpa litteraturvetenskapliga termer och begrepp på engelskspråkig skönlitteratur
- redovisa och förhålla sig till litteraturvetenskaplig kritik av engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur
- planera hur man kan använda engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur i engelskundervisningen i årskurs 4-6
-dramatisera en engelsk barnbok
- exemplifiera hur estetiska lärprocesser kan stödja lärande i engelska
- använda sig av IKT som redskap och informationskälla
- som student och lärare i årskurs 4-6 kritiskt förhålla sig till IKT som pedagogiskt redskap
- relatera teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till engelskundervisning i årskurs 4-6
- diskutera forskningsrön om andraspråkinlärning
- jämföra, analysera och utvärdera olika läromedel i engelska
- diskutera med hänsyn tagen till styrdokument förutsättningarna för betygsättning och bedömning av olika aspekter av ämnet engelska i årskurs 4-6

Kursinnehåll

Språk
Den studerande övar sin grammatiska och idiomatiska färdighet, samt övar sig i att analysera språkliga fel. Detta sker i såväl metodisk genomgång av grammatik som översättningsövningar, uppsatsskrivning, fri skriftlig produktion, grammatikövningar (även med hjälp av IKT). I samband med övningar i uppsatsskrivning går man även igenom formalia- och källhantering. Vidare övar den studerande engelskt uttal både i språklab och vid redovisningar och diskussioner. Den studerande analyserar språk med hjälp av grundläggande lingvistiska och grammatiska metoder och begrepp.
Kultur
Kulturstudierna omfattar studier i amerikansk och brittisk kultur, med fokus på ländernas historiska framväxt, samhälle och skola. Den studerande läser även engelskspråkig litteratur som belyser samhällsrelaterade teman som etnicitet, klass, genus och lika villkor. Verk inom barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur analyseras och diskuteras både utifrån relevanta samhällsfrågor och ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt.
Didaktik
Den studerande analyserar och diskuterar undervisning, läromedel och bedömning av engelskans olika moment i årskurs 4-6, med bakgrund i såväl styrdokument, aktuell forskning som teori om språkinlärning och undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt portfolio.

På kursen ges betyget Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att

- studenten får 11 hp VG inklusive LAN 1 och 2, eller

- studenten får 13,5 hp VG inklusive antingen LAN 1 eller 2, och G+ för det andra språkfärdighetsprovet/Language Proficiency 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ACST Skriftl salstentam: American Cultural Studies 1 hp U, G
BCST Skriftl salstentam: British Cultural Studies 1 hp U, G
ESS1 Skriftlig essä: Literary Essay 1.5 hp U, G, VG
LAN1 Skriftl salstentam: Language Proficiency 1 3 hp U, G, VG
LAN2 Skriftl salstentam: Language Proficiency 2 3 hp U, G, VG
LAST Skriftl salstentam: Language Studies 3 hp U, G, VG
MTCH Muntlig presentation, Litt 5 Children´s Literature Seminar 1.5 hp U, G
MTN1 Muntlig tentamen: Pronunciation 1 hp U, G
MTNC Muntlig tentamen: Litt 2 Children´s Literature 1.5 hp U, G, VG
MTND Muntlig tentamen: Litt 3 Children´s Literature 1.5 hp U, G, VG
MTNE Muntlig tentamen: Litt 4 Novels 1.5 hp U, G, VG
MTNF Muntlig presentation, American Cultural Studies Seminars 2.5 hp U, G, VG
MTNG Muntlig presentation, British Cultural Studies Seminars 2.5 hp U, G, VG
MTNS Muntlig tentamen: Litt 1 Short Stories 1.5 hp U, G, VG
POR2 Portfolio: Didaktik 2 hp U, G
PRO1 Projekt: Didaktik. Skriftlig och muntlig redovisning 1 hp U, G
PRO2 Projekt: Didaktik. Skriftlig och muntlig redovisning 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.