Engelska, 30 hp

English, 30 credits

973G06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Strääf

Kursansvarig

Maria Strääf

Studierektor eller motsvarande

Michael Smith
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 3 (HT 2024) 202438-202510 Svenska Linköping, Valla O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 3 (HT 2024) 202438-202510 Svenska Nyköping O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 3 (HT 2024) 202438-202510 Svenska Västervik O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • kommunicera skriftligt och muntligt på engelska där stil, grammatiska strukturer, vokabulär och språklig nivå är anpassade till situation och mottagare
 • kommunicera på ett sätt som uttalsmässigt fungerar i läraryrket
 • identifiera och korrigera språkliga fel
 • definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska och grammatiska termer och begrepp
 • redogöra för framväxten av några generella språkdidaktiska strömningar
 • skriva en kort uppsats av utredande eller argumenterande karaktär utifrån vedertagna normer
 • demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för kulturella och sociala förhållanden i den engelskspråkiga världen
 • diskutera på engelska samhällsrelevanta teman såsom etnicitet, klass, genus, sexuell läggning och etiska problemställningar utifrån innehållet i engelskspråkig barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur
 • bearbeta, tolka och analysera engelskspråkig skönlitteratur bl a genom att tillämpa litteraturvetenskapliga termer och begrepp och redogöra för dess användbarhet ur ett pedagogiskt perspektiv
 • planera hur engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur kan användas i undervisningen
 • exemplifiera hur estetiska lärprocesser kan stödja lärande i engelska
 • relatera och applicera teorier om och perspektiv på kunskap och lärande till engelskundervisning
 • jämföra, analysera och utvärdera olika läromedel i engelska
 • diskutera utifrån styrdokumenten betygsättning och bedömning inom/av ämnet engelska.

Kursinnehåll

Språk
Den studerande övar sin grammatiska och idiomatiska färdighet, samt övar sig i att analysera språkliga fel. Detta sker i såväl metodisk genomgång av grammatik som översättningsövningar, uppsatsskrivning, fri skriftlig produktion, grammatikövningar. I samband med övningar i uppsatsskrivning går man även igenom formalia- och källhantering. Vidare övar den studerande engelskt uttal både vid redovisningar och diskussioner. Den studerande analyserar språk med hjälp av grundläggande lingvistiska och grammatiska metoder och begrepp.

Samhälls- och kulturstudier samt litteratur
Samhälls- och kulturstudierna omfattar studier av sociala och kulturella förhållanden i den engelskspråkiga världen. Den studerande läser även engelskspråkig litteratur som belyser samhällsrelaterade teman som t ex etnicitet, klass, genus och lika villkor. Verk inom barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur analyseras och diskuteras både utifrån relevanta samhällsfrågor och ett litteraturvetenskapligt förhållningssätt.

Didaktik
Den studerande analyserar och diskuterar undervisning, läromedel och bedömning av engelskans olika moment i årskurs 4-6, med bakgrund i såväl styrdokument, aktuell forskning som teori om språkinlärning och undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning samt aktivt seminariedeltagande.

Det är möjligt att få VG för hela kursen genom att studenten får 13 hp VG inklusive antingen LAN3 eller LAN4. 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UTT1 Uttal 1 hp U, G
PROD Didaktikprojekt 2 hp U, G
OBLL Aktivt deltagande, språkfärdighet 1.5 hp U, G
OBLU Aktivt deltagande, uttal 0 hp D
OBLS Aktivt deltagande, lingvistik 0 hp D
SCS1 Kulturstudier 5 hp U, G, VG
SCS2 Kulturstudier, aktivt deltagande 2 hp U, G
LITA Litteraturseminarier, aktivt deltagande 5.5 hp U, G, VG
DIDA Didaktikseminarier, aktivt deltagande 2 hp U, G
LITB Litteraturseminarier, aktivt deltagande 2 hp U, G, VG
LAN3 Grammatisk språkfärdighet, skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
LAN4 Skriftlig språkfärdighet, skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
LIN1 Lingvistik, skriftlig tentamen 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.