Matematik 1, 15 hp

Mathematics 1, 15 credits

973G10

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Bengtsson

Kursansvarig

Martin Bengtsson

Studierektor eller motsvarande

Mikael Langer
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202511-202523 Svenska Linköping, Valla O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202511-202523 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

- formulera och förklara grundläggande begrepp, räknelagar, metoder och samband
inom aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik
- utföra standardmässiga beräkningar och kontrollera resultaten
- uppvisa grundläggande färdigheter i problemlösning inom aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik
- kommunicera och argumentera för sina val av lösningsmetoder och slutsatser vid
matematisk problemlösning samt föra och följa matematiska resonemang
- använda och jämföra olika representationsformer och metoder inom aritmetik,
algebra och geometri.

Kursinnehåll

Kursen innehåller den grund och fördjupning i matematik, inom områdena aritmetik, algebra, funktionslära, geometri och statistik, som är relevant för den som ska undervisa i grundskolans tidigare år, speciellt år 4-6.

I kursen lär sig studenten elementär mängdlära, tal och talskrivning med fokus på positionssystemet och olika talsystem. Operationer på tal, delbarhet och primtal behandlas. Algebraiska uttryck och ekvationer ställs upp och löses. Grundläggande begrepp inom funktionslära, så som funktion och graf behandlas och tillämpas. Studenten skapar och använder flödesscheman och algoritmer som grund för programmering. Talföljder och mönster undersöks, konstrueras och generaliseras. Studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper i kombinatorik och tillämpar dessa i problemlösning.

Studenten tränar särskilt problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga inom området geometri, där grundläggande euklidisk geometri behandlas såsom likformighet, kongruens, vinklar, polygoner, mätning, spegling och symmetrier. Inom området beskrivande statistik och elementär sannolikhetslära tränas studentens förmåga att tolka och själv konstruera tabeller och diagram samt förståelse av normalfördelning, läges- och spridningsmått respektive begreppet sannolikhet i enkla slumpförsök.

Studenten får använda olika representationsformer i aritmetik och geometri och tillägnar sig ämnesdidaktiska perspektiv på i kursen ingående begrepp och metoder. Studenten får också arbeta med datorprogram och digitala verktyg i matematik samt praktisera laborativa arbetsformer i skolan. Exempel ges ur matematikens historia med tonvikt på kunskapsområdena aritmetik, geometri och algebra. Grundskolans läroplan i matematik behandlas samt dess förmågor och centrala innehåll.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, seminarier, datorlaborationer samt självstudier.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Matematiska institutionen
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN3 Skriftlig dugga: Räknefärdighet 1.5 hp U, G
OBL1 Obligatorisk närvaro 0 hp D
SRE2 Skriftlig redovisning: Statistik 1.5 hp U, G
STN4 Skriftlig tentamen: salstentamen Geometri 5.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen Aritmetik och funktionslära 6.5 hp U, G, VG

På kursen ges betyget Väl godkänd eller Godkänd

Böcker

Bengtsson, Martin, (2023) Aritmetik, algebra och funktionslära för grundlärare 4:e upplagan

ISBN: 978-91-519-8766-8

tryckår 2021 eller 2022 kan också användas

Carlsson, Daniel, (2021) Geometri för grundlärare 4:e upplagan

ISBN: 978-91-7929-752-7

Övrigt

Komletterande material 973G10 VT2019

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.