Historia, 7.5 hp

History, 7.5 credits

973G16

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

David Ludvigsson, Tomas Widholm

Kursansvarig

Tomas Widholm

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 (HT 2024) 202449-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva historieämnets framväxt som skol- och universitetsämne.
 • översiktligt redogöra för historieämnets vetenskapliga grunder.
 • översiktligt redogöra för huvuddragen i den historiska utvecklingen från forntiden fram till 1850 ur ett i huvudsak svenskt, nordiskt men även europeiskt och globalt perspektiv.
 • orientera sig om nutidshistoria.
 • diskutera hur historia har använts och används för att skapa mening och identitet i olika tider.
 • med utgångspunkt i källkritiska kriterier diskutera fakta och tolkningar av historiska sammanhang.
 • argumentera med hjälp av historieämnets centrala begrepp för val av stoff, undervisningsformer och läromedel, i relation till elevers förståelse och skilda förutsättningar.
 • analysera grundskolans styrdokument kring historieämnet.

Kursinnehåll

Introduktion till historievetenskap
I kursen lyfts betydelsen av olika perspektiv och källor för historieskrivingen. I momentet ges en allmän orientering i olika historiesyner, historiska teorier och perspektiv såsom genus, klass och etnicitet där studenten skriver och diskuterar det aktuella kunskapsstoffet. Studenten tillägnar sig även en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder liksom betydelsen av källkritik, historiemedvetande och historiebruk i en skolkontext. Inom momentet belyses även historievetenskapens framväxt.

Från forntid till 1850
Studenten studerar, diskuterar och jämför händelser och samhällsutveckling i ett europeiskt perspektiv, med tyngdpunkt på Sverige och Norden från forntiden fram till 1850. Särskild tyngdpunkt läggs på sociala, ekonomiska, politiska, religiösa och kulturella faktorers inverkan på samhällsutvecklingen.

Ämnesdidaktik
Parallellt med det kronologiska kursmomentet genomförs didaktiska seminarier och föreläsningar där studenten studerar, skriver och diskuterar om förutsättningar för historieundervisning i grundskolan såsom styrdokument, lärares och elevers relation till historia, historieämnets utveckling samt källmaterial och läromedel

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell hemtentamen, skriftlig individuell redovisning samt muntlig redovisning i grupp.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN2 Skriftlig tentamen: hemtentamen, historia 6 hp U, G, VG
SRE2 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning 1.5 hp U, G, VG

Böcker

Berggren, Lars, historiker, Greiff, Mats, (2009) En svensk historia från vikingatid till nutid 2., [bearb.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144052465

Jönsson, Anders, Odenstad, Christina, (2014) Bedömning i SO : för grundskolan Malmö : Gleerup, 2014

ISBN: 9789140685889

Lindström, Dag, Paulsrud, Lars, (2004) Forntid i Sverige : en introduktion Stockholm : Natur och kultur, 2004

ISBN: 9127097641

Odenstad, Christina, (2014) Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2014

ISBN: 9789140685919

Åmark, Klas, (2011) Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2011

ISBN: 9789144057194

Övrigt

Hermansson Adler, Magnus (2009). Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik. 2. uppl. Stockholm: Liber (utdrag distribueras via Lisam)

 

Kindblad Lindqvist, Christina (2009). Jag är Historia! Svensk stormaktstid, centrala begrepp och historiemedvetande, i Eliasson, Per & Rudnert, Joel (red) Klassrummet och cirkeln, Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning, Malmö (utdrag distribueras via Lisam)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.