Geografi, 7.5 hp

Geography, 7.5 credits

973G39

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Karlson

Kursansvarig

Martin Karlson

Studierektor eller motsvarande

Maria Björkman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 (HT 2024) 202444-202448 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska den studerande kunna:

 • översiktligt redogöra för naturlandskapets grundelement mark, vatten och luft, samt dessas förändring över tid.
 • översiktligt beskriva människans sätt att utnyttja och påverka naturlandskapet genom bebyggelse och försörjningsformer i olika tider och på skilda håll i Sverige, Norden och Europa.
 • översiktligt redogöra för samband mellan naturresurser, befolkning, miljöfrågor och hållbar utveckling i Sverige, Norden och Europa.
 • använda kartor och annan geografisk information för rumslig orientering och enklare rumslig analys av natur- och kulturlandskapet med fokus på Sverige, Norden och Europa.
 • översiktligt redogöra för skolämnet geografis naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga grunder.
 • analysera grundskolans styrdokument kring geografiämnet
 • diskutera ämnesdidaktiska överväganden gällande geografiämnets särskilda undervisningsformer såsom laborationer och exkursioner

Kursinnehåll

Kursens huvudfokus är grundläggande natur- och kulturgeografi.

Studenten studerar och analyserar naturlandskapets former som resultat av geologiska processer, till exempel plattektonik, samt vattnets, isens, vindens och vegetationens påverkan. Vidare behandlas mineral, bergarter och jordarter. Studenten studerar och problematiserar frågor kring klimat och klimatförändring i svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv. Studenten studerar och analyserar även naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, försörjning, förädling och miljöpåverkan.

Studenten studerar och analyserar landskapets former som resultat av människans verksamhet. Vidare behandlas markanvändning och bebyggelse i rurala och urbana landskap. Studenten studerar och jämför svenska, nordiska och europeiska natur- och kulturlandskap, deras framväxt och utmärkande drag. Studenten studerar också Europas befolkning och analyserar befolkningsfördelningens ekologiska och samhälleliga konsekvenser. Studenten studerar grundläggande kartografi. Europas namngeografi berörs.
Parallellt med det övriga kursinnehållet studerar studenten ämnesdidaktik, till exempel geografiundervisningens förutsättningar i grundskolan, och geografiämnets speciella undervisningsformer såsom exkursioner och laborationer. 

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier, föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier samt genom gruppvisa diskussioner.

Examination

Kursen examineras genom salstentamen samt muntlig och skriftlig redovisning.

För att få väl godkänt i slutbetyg krävs väl godkänt på minst 50 % av de VG-grundade momenten.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, geografi 6 hp U, G, VG
SRE1 Skriftlig redovisning med muntlig uppföljning, ämnesdidaktik 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.