Bild 1, 15 hp

Visual art 1, 15 credits

973G42

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofia Ryberg

Kursansvarig

Sofia Ryberg

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 5 (HT 2024) 202444-202503 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna

• arbeta med varierade bildmaterial i två- och tredimensionella tekniker samt portföljmetodik 

• använda aktuella styrdokument för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet bild i skolan

• redogöra för och resonera kring bildundervisning utifrån ett perspektiv av skolans värdegrund 

• reflektera kring barns bildspråkliga utveckling och lärande i ämnet bild 

• använda begrepp och metoder inom grundläggande bildteori samt den historiska och samtida konsten som läranderesurs i bildundervisning 

• använda aktuell forskning för att diskutera och reflektera kring bildämnets didaktik och barns lärande

• tillämpa och kritiskt förhålla sig till aktuella styr- och måldokument inom de områden som kursen behandlar

Kursinnehåll

Kursen syftar till att utveckla olika kunskaper inom ämnet bild för en yrkesmässig förberedelse att arbeta som bildlärare i grundskolan årskurs F–6. De studerande får tillfälle att utveckla sin ämneskompetens i två- och tredimensionella material och tekniker med koppling till bildspråk och ämnesdidaktik. Kursen kommer att behandla planering, genomförande och utvärdering av bildundervisning med utgångspunkt i grundskolans styrdokument, teorier om barns bildutveckling och lärande, metoder inom grundläggande bildteori samt en orientering i konsthistoria och visuell kultur. Pedagogiskt ledarskap, skolans värdegrund och hållbar utveckling är aspekter av lärande som behandlas under kursens gång. 
Kursen har ett genomgående didaktiskt perspektiv med fokus på undervisning och lärande. Att skapa möten mellan egna och andras erfarenheter och kunskaper betonas på kursträffarna för att utveckla förmågor i att kommunicera, tolka och arbeta med bild i skolan. Analys och reflektion är därför en viktig del av lärandeprocessen. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök samt litteraturstudier. Lärplattform kommer att användas för kommunikation inom kursen.       

Examination

Kursen examineras individuellt och/eller i grupp genom muntliga och visuella redovisningar, samt som individuella skriftliga redovisningar.  I examinationen ingår också en individuell digital portfolio med visuell och skriftlig dokumentation av arbetsprocess och arbetsresultat.

För behörighet till Bild 2 krävs Godkänt i alla kursmoment för Bild1. För VG i kursbetyg Bild 1 krävs att minst 9 hp är på̊ VG och att resterande 6 hp är G.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
  • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MRE3 Att planera, undervisa och utvärdera i ämnet bild 3 hp U, G
POR7 Bildskapandet, 2 och 3D teknik och material samt portföljmetodik 6 hp U, G, VG
SRE8 Barns bildspråkliga utveckling och lärande 3 hp U, G, VG
PRO5 Bildteori, konsthistoria och visuell kultur 3 hp U, G, VG
Litteraturlista publiceras på Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.