Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13.5 hp

Final Teaching Practise, 13.5 credits

973A10

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofi Wedin

Kursansvarig

Ann-Sofi Wedin

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 8 (VT 2018) 201805-201814 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Särskild information

Förkunskapskrav

Samtliga VFU-kurser godkända och 30 hp inom vardera SV, EN, MA samt 15 hp inom den/de valbara kurser som studenten läst på grundläggande nivå (antingen Bild, Idrott eller Musik eller Fysik och Kemi eller Geografi och Historia).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna organisera och leda pedagogisk verksamhet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det innebär att:
*kunna ta helhetsansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med centrala och lokala styrdokument
*kunna bedöma och dokumentera elevers lärande
*använda, anpassa och utveckla sitt ledarskap och sin ämnesdidaktiska förmåga i relation till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar
*kunna samverka med olika aktörer inom och utanför skolverksamheten
*visa förmåga att utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik utvecklas mot en professionell yrkesroll.

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Den studerande utvecklar sin ledarskapsförmåga genom att ta helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning. I detta ingår dokumentation och bedömning av elevers lärande. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar.
Genom att ta del av läraryrkets samtliga delar utvecklar den studerande ett yrkesetiskt förhållningssätt, kommunikativ kompetens och förmåga till social interaktion med olika aktörer.
Dessutom diskuteras erfarenhetsbaserade sociala och didaktiska dilemman.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning och campusförlagda seminarier.

Examination

Examination sker genom uppvisande av sociala och didaktiska förmågor. Examinationen av dessa tillämpade förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 7 hp U-G
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 6,5 hp U-G
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp Deltagit

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.