Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13.5 hp

Teaching Practice, Final, 13.5 credits

973A26

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofi Wedin

Kursansvarig

Ann-Sofi Wedin

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist, Åsa Järnvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 8 (VT 2023) 202305-202314 Svenska Linköping O

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Förkunskapskraven ska vara uppnådda senast måndag två veckor före kursstart.

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

Samtliga VFU-kurser godkända och 30 hp inom vardera SV, EN, MA samt 15 hp inom den/de valbara kurser som studenten läst på grundläggande nivå (antingen Bild, Idrott eller Musik eller Fysik och Kemi eller Geografi och Historia).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna 

 • ta helhetsansvar för att planera undervisning i enlighet med gällande styrdokument samt med adekvata digitala och analoga hjälpmedel
 • ta helhetsansvar för att genomföra och leda planerad undervisning i enlighet med  gällande styrdokument och anpassa undervisningen till elevgrupp, individ och situation
 • ta helhetsansvar för att utvärdera, analysera, följa upp och utveckla undervisning i enlighet med gällande styrdokument
 • bedöma, dokumentera och återkoppla elevers kunskap och lärande
  använda och anpassa sin ämnesdidaktiska förmåga i relation till elevers skilda förkunskaper och förutsättningar
 • uppmärksamma och hantera konflikter och utmanande elevbeteenden
 • Visa yrkesetisk kompetens i skolverksamheten
 • samverka med olika aktörer inom och utanför skolverksamheten
 • dra slutsatser utifrån självreflektion, kollegiala samtal och konstruktiv kritik för att utveckla en hållbar professionell yrkesroll.

Kursinnehåll

Kursen är verksamhetsförlagd och består av praktisk tillämpning av olika lärarförmågor. Den studerande utvecklar sin ledarskapsförmåga genom att ta helhetsansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisning. I detta ingår dokumentation och bedömning av elevers lärande. I den praktiska tillämpningen ingår också att anpassa undervisningen till elevers skilda förutsättningar.
Genom att ta del av läraryrkets samtliga delar utvecklar den studerande ett yrkesetiskt förhållningssätt, kommunikativ kompetens och förmåga till social interaktion med olika aktörer.
Dessutom diskuteras erfarenhetsbaserade sociala och didaktiska dilemman.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av handledd verksamhetsförlagd utbildning och ett campusförlagt seminarium.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor. 

För VG på hel kurs krävs VG på samtliga VG-grundande provkoder.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Kursen reviderad 2019-09-10; Dnr LiU-2019-02897

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 0 hp D
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 6.5 hp U, G, VG
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 7 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.