Engelska, verksamhetsförlagd utbildning 3, 4.5 hp

English, Teaching Practice 3, 4.5 credits

973G40

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Strääf

Kursansvarig

Maria Strääf

Studierektor eller motsvarande

Wolfgang Schmidt
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202506-202509 Svenska Linköping, Valla O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202506-202509 Svenska Västervik O
L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 4 (VT 2025) 202506-202509 Svenska Nyköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Kursen ges för

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Förkunskapskrav

VFU-kursen i UK 2 och Svenska ska vara godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • planera lektioner i engelska utifrån  gällande styrdokument
 • genomföra och leda planerad undervisning i engelska och anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar
 • utvärdera och följa upp planerad och genomförd undervisning i engelska och
 • reflektera över elevernas lärande
 • diskutera instrument för kunskapsbedömning inom engelska tillsammans med handledaren
 • hantera sociala relationer både kollegialt och i undervisningssituationer
 • dra slutsatser för den framtida yrkesrollen utifrån självreflektionen och konstruktiv kritik.

Kursinnehåll

Den studerande planerar, genomför,  utvärderar och följer upp undervisning i engelska i åk 4-6. Studenten diskuterar olika instrument för kunskapsbedömning med handledaren. Studenten övar sig i att hantera sociala relationer både kollegialt och i undervisningssituationer. Studenten reflekterar kring sina styrkor och utvecklingsområden i relation till den den framtida yrkesrollen. Under VFU:n auskulterar och undervisar studenten även i sina andra ämnen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, samt självständiga studier.              

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

För alla kurser oavsett betygsskala gäller följande:

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

För kurser med tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är svenska/engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TDL1 Tillämpade didaktiska lärarförmågor 2.5 hp U, G, VG
TSL1 Tillämpade sociala lärarförmågor 2 hp U, G
Didactics and VFU Course Literature Cameron, Lynne. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge UP, 2001. ISBN: 9780521774345 English Literature Course Literature Browne, Anthony. Voices in the Park. D. K. Publishing, 2001. ISBN: 9780789481917 Cole, Babette. Princess Smartypants. Puffin Books, 1996. ISBN: 9780140555264 Creech, Sharon. Walk Two Moons. Harper Teen, 2003. ISBN: 9780060560133 Jeffers, Oliver. The Incredible Book Eating Boy. Harper Collin’s Children’s Books, 2007. ISBN: 9780007182312 Scieszka, Jon & Lane Smith. The Stinky Cheese Man and other Fairly Stupid Stories. Puffin Books, 1993. ISBN: 9780140548969 Sendak, Maurice. Where the Wild Things Are. Red Fox, 2000. ISBN: 9780099408390. Stieg, William. Sylvester and the Magic Pebble, Aladdin Paperbacks,1987. ISBN: 9780671662691 Selected Short Stories, and Exerpts from Classical Children’s Litertaure (supplied by the Department) Tyler, Anne. Digging to America. Ballantyne Books, 2007. ISBN: 9780349109114 One more book to be selected from a list “Options for Literary Essays” below. Note that the list may be expanded. Options for Literary Essays American Literature Riordan, Rick. Percy Jackson and the Lightening Thief. Puffin Books, 2006. ISBN: 9780141319131 Shreve, Anita. The Weight of Water. Back Bay Books, 1998. ISBN: 9780349109114 Walker, Alice. The Color Purple. Harvest Books, 2006. ISBN: 0156031825 British Literature Chambers, Aidan. Dance on My Grave. Amulet Books, 2008. ISBN 9780810972612 George, Elizabeth. A Great Deliverance. Hodder & Stoughton G D, 2003. ISBN: 0340831294 McLaverty, Bernard. Cal. Vintage, 1998. ISBN: 0140817891 Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Bloomsbury Publishing, 2010. ISBN: 9781408812846 Pullman,Plilip. Northern Lights. Scholastic, 2007. ISBN: 9780439944663 Smith, Zadie. On Beauty. Penguin Books, 2006. ISBN: 9780141026664 Post-Colonial Literature Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Heinemann, 1986. ISBN: 0435909886 Jhabvala, Ruth Prawer. Heat and Dust. Longman, 1975. ISBN: 0582253985 Cultural Studies Course Literature MacQueen, Donald. Window on the United States. 4th ed. Lund: Studentlitteratur, 2005. ISBN: 9789144050522 McCormic, John. Contemporary Britain. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007. ISBN: 0230002145 Additional photocopied material supplied by the Department.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.