Vetenskapsteori och forskningsmetod: Kvalitativ analys, 7.5 hp

Theory and Method in Scientific Work: Qualitative analysis, 7.5 credits

975A11

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Paul Horton

Kursansvarig

Paul Horton

Studierektor eller motsvarande

Henrik Lindqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

180 hp godkända kurser inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan vilka ska ha avklarats i normal studietakt enligt studiegången.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna 

 • redogöra för och kritiskt granska relationerna mellan vetenskapsteori, forskningsfrågor, datainsamling och analys inom olika kvalitativa metodansatser
 • redogöra för centrala begrepp och förklara principerna för kvalitativ analys inom olika kvalitativa metodansatser 
 • identifiera likheter och skillnader mellan olika kvalitativa metodansatser 
 • bedöma och kritiskt värdera kvaliteten inom kvalitativa studier 
 • reflektera på ett medvetet sätt om forskarens roll och etiska dilemman inom olika kvalitativa metodansatser.

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika kvalitativa metodansatser avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp samt självständiga studier. 

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga och muntliga kursuppgifter.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE6 Skriftlig kursuppgift 4.5 hp U, G, VG
SRE5 Skriftlig kursuppgift 1.5 hp U, G
MRE2 Muntlig redovisning 1.5 hp U, G

Böcker

Fejes, Andreas, Thornberg, Robert, (2019) Handbok i kvalitativ analys 3 Stockholm: Liber, 2019

ISBN: 9789147129706

Artiklar

En lista med artiklar läggs upp på Lisam samt på Studieinfo (övriga dokument). Artiklarna kan laddas ner kostnadsfritt på universitetsbibliotekets hemsida under fliken ”Tidskrifter” (för att ha tillgång till tidskrifterna behöver du dock vara registrerad som studerande vid LiU).

http://www.bibl.liu.se/?l=sv

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.