Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

975G01

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 6c: En B, Sh A eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera centrala begrepp inom allmändidaktik
- urskilja vad som betecknas som allmändidaktik i jämförelse med ämnesdidaktik
- redogöra för på vilka grunder kunskap väljs ut och organiseras i gymnasieskolan
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- redovisa kvalitetskriterier för undervisning
- diskutera med stöd i litteratur vad som kännetecknar en bra lärare
- förhålla sig till egna skolerfarenheter

Kursinnehåll

Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder. Kursen tar sin utgångspunkt i de studerandes egna skolerfarenheter och uppfattningar om vad som kännetecknar bra lärare och bra undervisning. Centralt i kursen är att de studerande lär sig att skilja mellan allmänt tyckande om hur skola, undervisning, lärare, elever etc. ska vara och uppfattningar eller föreställningar som bygger på vetenskapliga argument och perspektiv. Allmändidaktiken inrymmer de didaktiska frågorna liksom normativa och kritiska perspektiv på undervisningen. Centrala kunskapsfält som allmändidaktiken drar nytta av och som kort introduceras i kursen är läroplansteori och pedagogisk filosofi. Kursen behandlar olika perspektiv på ungdomar och vuxna som elever, lärarrollen, lärande, fostran och undervisning samt relationen mellan lärare och elev. Kursen syftar utöver innehållet ovan till att de studerande tillägnar sig ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän formalia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av campusförlagd utbildning, helfart. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande.

OBLIGATORISKT MOMENT
Seminarium

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen, 5 hp U-VG.
OBL1, Seminarium, Deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Hansén, S-E. & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap 1-2, 6, 8, 9, 12, 13. (115 sidor) Kroksmark, T. (2013). Invitation till skolan och läraryrket. Ingår i Tomas Kroksmark (2013). De stora frågorna om skolan. Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen. Delas ut vid seminarium 1. (12 sidor) Lindström, G., & Pennlert, L_Å (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. (70 sidor) Linde, G. (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-4, 6-7. (128 sidor) Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand H. (2015) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Elektroniska källor Kroksmark, T. (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan. Didaktisk tidskrift, 20 (1) s. 1-22. Hämtad 2016-03-21, från http://tomaskroksmark.se/Stretschadhetmars2011B.pdf SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan, bilaga 6: Läroplaner ochkursplaner i Sverige under 1900-talet – en sammanfattning. Hämtad 2016-03-19, från http://www.regeringen.se/contentassets/a29bb9d33a6446a8af0de445cfbe74c0/tydliga-mal-och-kunskapskrav-i-grundskolan---forslag-till-nytt-mal--och-uppfoljningssystem-hela-dokumentet-sou-200728 (20 s) För grundskolan Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575. Kap 1 och 2. För gymnasieskolan Skolverket (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. Kap 1 och 2. Kompendium I (A1221) Burman, A. (2014). Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsideal och bildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. (Om Comenius och Rousseau, 9 s) Comenius, J. A. (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. (12 s) Dewey, J (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. (11 s) Herbart, J. F. (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Stockholm: Ordmånen bokförlag. (14 s) Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. Del av kap 7. (12 s). Key, E. (1976). Barnets århundrade. Lund: Aldus. (12 s) Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. (Om Key och Dewey, 15 s) Lindberg, L. (1994). Akademiska studier och akademisk undervisning – kännetecknande drag. I S. Franke-Wikberg, L. Lindberg, B. Lundgren, B. Mårtensson, B. Sundin, T. Sundström & S. Sörlin (Red.), Vetandets vägar. Lund: Studentlitteratur. (11 s) Lundgren, U. P. (2014). Läroplansteori och didaktik. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. (s. 140-223). Stockholm: Natur & Kultur. (Om Herbart, 6 s) Rousseau, J. J. (1985). Emile eller om uppfostran, i Idéhistorisk läsebok, band II. Göteborg: Gidlunds. (3 s) Selander, S. (2012). Didaktik – undervisning och lärande. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. (15 s)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.