Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik, 5 hp

Educational Sciences 1, Didactics, 5 credits

975G01

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Agneta Grönlund

Kursansvarig

Agneta Grönlund, Mathilda Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång textilslöjd, 270 hp (Ingång textilslöjd) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång trä- och metallslöjd, 270 hp (Ingång trä- och metallslöjd) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 1 (HT 2019) 201934-201936 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå och områdesbehörighet 6c, eller motsvarande..

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera centrala begrepp inom allmändidaktik och ämnesdidaktik
- redogöra för på vilka grunder kunskap väljs ut och organiseras
- urskilja grundläggande filosofiska perspektiv på undervisning
- redovisa kvalitetskriterier för undervisning
- diskutera med stöd i litteratur och egna skolerfarenheter vad som kännetecknar lärares yrkeskunnande
- diskutera didaktiska konsekvenser av skolans digitalisering

Kursinnehåll

Denna kurs belyser undervisningens och den pedagogiska verksamhetens didaktiska grunder. Studenten reflekterar över sina egna erfarenheter av lärares yrkeskunnande i förhållande till vetenskaplig kunskap och kvalitetskriterier för undervisning. De bearbetar de didaktiska frågorna liksom normativa och kritiska perspektiv på undervisning. Centrala kunskapsfält som allmändidaktiken drar nytta av och som introduceras i kursen är läroplansteori, pedagogisk filosofi och skolans digitalisering. Studenten bearbetar och diskuterar olika aspekter av dessa kunskapsfält. Studenten övar sig dessutom i ett kritiskt förhållningssätt och grundläggande färdigheter i att skriva vetenskapligt med betoning på allmän formalia.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av campusförlagd utbildning, helfart. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och individuella studier. Kursuppgifter används som lärstöd för den studerande.

OBLIGATORISKT MOMENT
Seminarium

Examination

Kursen examineras genom individuell hemtentamen.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig tentamen: hemtentamen 5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarium 0 hp D
Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselotte (red) (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kroksmark, Tomas (2013). Invitation till skolan och läraryrket. Ingår i Tomas Kroksmark (2013). De stora frågorna om skolan. Lund: Studentlitteratur. Tillhandahålles av institutionen, delas ut vid seminarium 1. Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2016). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik. Umeå: Fundo Förlag. Linde, Göran (2012). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur. kap. 1-4, 7. Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand H. (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. Elektroniska källor – SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan: Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem. Bilaga 6: Läroplaner och kursplaner i Sverige under 1900-talet – en sammanfattning. Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018. Stockholm: Skolverket. Kap 1 och 2. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=3783 Skolverket (2017).Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011: reviderad 2017. Stockholm: Skolverket. Kap 1 och 2. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan Skolverket (2017). Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. Stockholm: Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=3784 Referenslitteratur NoPlagiat – bibliotekets självstudieguide Kompendium I Burman, A. (2014). Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsideal och bildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. Comenius, J. A. (1989). Didactica Magna. Göteborg: Daidalos. Dewey, J (2008). Individ, skola och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur. Herbart, J. F. (1993). Konturer till föreläsningar i pedagogik. Partille: Ordmånen. Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur. Del av kap 7. Key, E. (1976). Hemmets århundrade. Lund: Aldus. Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. Lundgren, U. P. (2014). Läroplansteori och didaktik. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. (s. 140-223). Stockholm: Natur & Kultur. Rousseau, J. J. (1985). Emile eller om uppfostran, i Idéhistorisk läsebok, band II. Göteborg: Gidlunds. Selander, S. (2012). Didaktik – undervisning och lärande. I U. P. Lundgren, R. Säljö, C. Liberg (Red.), Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. 2:a uppl. Stockholm: Natur & kultur. Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.