Yrkeslärares utbildning och arbete, 7.5 hp

VET teachers’ education and work, 7.5 credits

976A01

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Martin Lundberg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7MYR Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare 1 (HT 2022) 202234-202243 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Pedagogik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen är inledningen på masterprogrammet för yrkeslärare. 

Kursen ges för

 • Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare

Förkunskapskrav

Yrkeslärarexamen, 90 hp

eller

lärarexamen med inriktning mot yrkesämne/yrkesområde

eller

annan lärarexamen och två års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som lärare i yrkesämne

samt

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för yrkesutbildningens historia och organisering i nationellt och internationellt perspektiv
 • redogöra för yrkeslärarutbildningens organisering i nationellt och internationellt perspektiv
 • diskutera yrkeslärarens uppdrag och arbete i nationellt och internationellt perspektiv
 • beskriva och diskutera den egna yrkesidentiteten utifrån relevanta begrepp och teorier kring yrkesidentitet
 • identifiera behov av kunskap gällande yrkesprofession.

Kursinnehåll

Kursen handlar om hur yrkesutbildning generellt och yrkeslärarutbildning specifikt har växt fram och är organiserad både i Sverige och internationellt. Kursen fördjupar sig i forskning och teorier kring yrkeslärares uppdrag och arbete. Det handlar bland annat om att undervisa ungdomar och vuxna i yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning. Här problematiseras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vidare fokuserar kursen yrkesidentitet och diskuterar nödvändigheten för en lärare i yrkesämne att både behålla och utveckla den egna yrkesidentiteten och yrkeskunnandet. Kursen behandlar även akademiskt skrivande och är en introduktion till studier på avancerad nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
STN1 Skriftlig hemtentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.